Hoppa till innehåll

Svensk Handels yttrande över granskning av ÖP Dnr SBN-2018-1156

Svensk Handels yttrande över granskning av ÖP Dnr SBN-2018-1156 Malmö. Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och före­träder 9 000 små, medelstora och stora företag med nära 300 000 med­arbetare, får med anledning av granskningshandlingen anföra följande:

55adc9fa821a40fdb1b3467a896b798d.png
Allmänna synpunkter

Ett levande näringsliv i en stad och stadskärna skapar attraktivitet och trygghet. Handeln har en central roll i att skapa attraktiva, hållbara städer för såväl invånare, besökare som företag. Dessutom är handeln en viktig jobbskapare. Bara i Malmö är nästan 25 000 personer sysselsatta inom handeln. Det motsvarar 13 procent av alla sysselsatta och gör handeln till en av de största arbetsgivarna i staden.

Handeln befinner sig i en förändring. Pandemin förde med sig stora påfrestningar på en bransch som redan utmanats av bland annat internationell konkurrens och digitalisering. Nu har nya mörka moln svävat upp på himlen i form av inflation och ökade kostnader vilket leder till att hushållen håller hårdare i sina plånböcker och handeln än en gång ser flöden och intäkter minska.

Förändringen handeln genomgår kräver ny kunskap och planering för dem som fattar de stora, övergripande besluten. Handeln behöver prioriteras och få en naturlig plats i diskussioner och beslut rörande Malmö och stadens utveckling. Handeln behöver tidigt involveras i strategi- och planprocesser och kunskapen om handelns förändring och förutsättningar behöver öka. Malmö behöver löpande genomföra handelsutredningar att använda som beslutsunderlag inför översikts- och detaljplanering med svar på frågor såsom hur handeln ser ut idag och hur prognosen för framtidens handel ser ut. Vilka områden är lämpliga för expansion och var kan marknaden anses mättad. Handelslägen måste vara balanserade inom staden så att de är i rätt storlek och på rätt plats för att ha bäst möjligheter att frodas.

Vidare är såväl den faktiska som den upplevda otryggheten i Malmö en central fråga för handelns aktörer. Handel, caféer och restauranger bidrar i hög grad till det trygghetsskapande arbetet i en stad genom generösa öppettider, upplysta skyltfönster och förmågan att attrahera människor till en plats. Samtidigt gäller det omvända – på platser där varken näringsliv eller människor vill vara finns grogrund för otrygghet och kriminalitet. Stor vikt måste därför läggas vid att attrahera näringsliv och skapa förutsättningar för en stark handel och levande kvällsekonomi i det trygghetsskapande arbetet i Malmö. Ytterligare en nyckel till framgång är att näringslivet och handeln i synnerhet involveras i det brottsförebyggande arbetet då där finns stort engagemang i frågan och dessutom stor kunskap om platsen de verkar på och dess förutsättningar. Med rätt förutsättningar kan handel och det övriga näringslivet vara en nyckelaktör i arbetet med att förebygga brottslighet i Malmö.

Synpunkter på utredningens förslag

Utöver ovan nämnda vill Svensk Handel särskilt framhålla följande.

Den fysiska handeln kommer inte att försvinna, men som också konstateras i granskningshandlingarna är det en bransch i stor förändring, både nu och framåt. Det krävs därför en medveten och aktiv planering av platser som inrymmer handel. I planeringen behövs en förståelse för handelns mest kritiska framgångsfaktorer för att fortsätta bidra till stadens attraktivitet. Handeln behöver involveras tidigt i planeringsprocesser, och handelsutredningar bör löpande genomföras så att aktuell kompetens finns om handelns förutsättningar. En handelsutredning kan med fördel ligga till grund för en handelspolicy för var i staden handel ska finnas, i vilken storlek och på vilket sätt. Handelspolicyn kan, och bör knytas mot översiktsplan och infrastruktursatsningar.

Malmö är en stad med flera väletablerade handelsplatser, och Svensk Handel delar granskningshandlingarnas ståndpunkt att innerstaden ska stärkas och anpassas till handelns strukturomvandling samt förändrade mobilitets- och konsumtionsmönster. Det är också positivt att det lyfts fram att utformning, storlek och läge på nya handelsetableringar främst ska ske så att de stärker befintliga handelsplatser.  

Tillgänglighet är, och kommer fortsätta att vara, en avgörande faktor för handeln. Även om det går att anta att bilberoendet över tid kommer att minska, är bilen fortfarande det främsta valet av färdmedel till butiker och handelsplatser. När staden ser över olika trafikslags utrymme och tillgänglighet är det viktigt att förändringarna svarar efter förändrade behov, och inte i alltför stor utsträckning försöker styra dem. Skulle biltillgängligheten eller antalet parkeringsplatser begränsas kraftigt skulle det i hög grad resultera i att konsumenten väljer en annan handelsplats än tidigare, vilket riskerar att minska flöden drastiskt. Minskade flöden och sämre tillgänglighet kan leda till försämrat utbud för stadens invånare då butiker över tid kan tvingas stänga eller flytta. Därför måste de alternativa färdmöjligheterna finnas på plats före det att tillgängligheten för biltrafikanterna försämras. Även gällande tillgänglighetsfrågan är genomförandet av tidiga konsekvensanalyser av planerade förändringar av yttersta vikt.

Det är avgörande för staden att också ta höjd för framtidens varulogistik. Liksom konstateras i granskningshandlingen förändras godshanteringen bland annat på grund av ökad e-handel. Inom transportsektorn fokuserar hållbarhetsarbetet till stor del på ruttoptimering och en mer hållbar fordonsflotta, men varorna kommer även i framtiden att behöva transporteras till och från butiker, samt hem till konsumenter. Detta måste det finnas kapacitet för i staden. Det är positivt att utredningen inte bortser från detta, men det är även i denna fråga viktigt att stadens beslut sker i takt med näringslivets och konsumenters förändrade beteenden. Hänsyn till detta behöver tas i infrastrukturplaneringen.

I översiktsplanen nämns att för att kunna fullfölja dess intentioner förutsätts följduppdrag och operativa handlingsplaner av olika slag. Svensk Handel står till stadens förfogande i detta arbete, för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för stadens handel. 

Hej! Hitta rätt genom att söka och filtrera listan. Sortera som det passar!
Vald kategori
Valt ämne
Sortera efter
remisser-900.png

Angående Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen

RemissvarRemissvar till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet. Diarienummer: LI2023/03919, angående Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneri
remisser-900.jpg

Remissvar om Åtgärder för att öka materialåtervinningen av avfall

RemissvarSvensk Handel delar ambitionen men ifrågasätter om det som har presenterats är en lösning som kommer att leda till det målet.
remisser-900.jpg

Remissvar om Införande av Miljözon klass 3

RemissvarSvensk Handel delar ambitionen men ifrågasätter om det som har presenterats är en lösning som kommer att leda till det målet.
remisser-900.jpg

Remissvar gällande Bekämpande av sena betalningar av handelstransaktioner

RemissvarEuropeiska kommissionens förslag till förordning om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner Er ref: Ju2023/02232
remisser-900.jpg

Remissyttrande angående utfasning av ersättning för höga sjuklönekostnader

RemissvarEr referens/dnr: S2023/02799
remisser-900.jpg

Remissvar angående förslag om alternativ tvistlösning för konsumenter

RemissvarEU-kommissionen föreslår nya åtgärder för att effektivisera alternativ tvistlösning (ADR) på den digitala marknaden.
remisser-900.jpg

Remissvar angående EU-kommissionens förslag på revidering av Avfallsdirektivet

RemissvarRemissyttrande gällande EU-kommissionens förslag på revidering av Avfallsdirektivet
remisser-900.jpg

Remissvar angående engångsprodukter och nedskräpningsavgifter

RemissvarRemiss av Naturvårdsverkets hemställan om ändring i förordningen om engångsprodukter och förordning om nedskräpningsavgifter

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.