Svensk Handels Remissyttrande avseende Bättre konsekvensutredningar (Ds 2022:22)

4cd9d88bfc1f4388a8d94bfca3ad1d67.jpg

Er ref: Fi2022/02452

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och före­träder 9 000 små, medelstora och stora företag med nära 300 000 med­arbetare, får med anledning av remissen anföra följande:

Allmänna synpunkter

Svensk Handel tackar för möjligheten att få lämna kommentarer gällande förslaget ”Bättre konsekvensutredningar”.

Svensk Handel anser att det vore önskvärt med ett mer utvecklat resonemang gällande målbeskrivning och prioritering vid konsekvensutredningar, speciellt måste det ställas extra höga krav på konsekvensutredningar när valmöjligheterna mellan olika alternativ är som störst. Vilket även promemorian inledningsvis förtjänstfullt lyfter i sin problembeskrivning. Frågan om prioritering är särskilt angelägen att beakta när det förekommer flera mål och när målkonflikt kan uppkomma. Varken i gällande, eller det lagda förslaget till innehåll i konsekvensutredningar tydliggörs problematiken gällande prioriteringsfrågan när flera mål förekommer.

Svensk Handel vill även betona vikten av att även Regeringskansliet omfattas av motsvarande krav på konsekvensutredningar som föreslås gälla för förvaltningsmyndigheter, kommittéer och myndighetsrapporter till följd av olika regeringsuppdrag. Om Regeringskansliet exkluderas från kraven på konsekvensutredningar kommer ett flertal ärenden med potentiellt stora effekter för samhälle, företag, konsumenter etc. aldrig att kunna bli föremål för krav på analys när det som mest behövs. Vilket går direkt emot behovet som identifierats tidigare i processen och som lyfts fram som en vital utgångspunkt för att få till stånd bättre konsekvensutredningar. Det behövs en samlad process med krav på regeringen och dess myndigheter att årligen rapportera arbetet till riksdagen.

Svensk Handel anser att kraven på omfattningen av konsekvensutredningar ska vara proportionella och relevanta i förhållande till möjliga effekter. Proportionalitetsprincipen bör omfatta hela konsekvensutredningen, inklusive effektberäkningar. Berörda ska på förhand tydligt kunna få en uppfattning om det krävs en bred analys och vilka krav som ska gälla för mindre ärenden. Resurserna för analyser måste användas och allokeras till ärenden av störst betydelse och för detta krävs en ökad tydlighet med vidare riktlinjer och krav.

Svensk Handel vill betona att fokus i förordningen även fortsättningsvis ska vara på konsekvenser för företagen och att det inte breddas till att även omfatta jämställdhet och utsläpp av växthusgaser. När det gäller eventuell påverkan på miljön kan det med fördel beskrivas i en särskild miljökonsekvensutredning.

EU skapar inom flera rättsområden en stor mängd nya regleringar och problembilden gällande processen med att arbeta med EU-förslag på hemmaplan är väl känd. Förslag som presenterats av den statliga utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10) och NNR:s rapport ”Stärkt konkurrenskraft genom effektivare genomförande och tillämpning av EU-lagstiftning” från 2019 bör beaktas. Det är mycket viktigt att Sverige tidigt fångar upp möjliga konsekvenser på nationell nivå av det som förhandlas inom EU och använder den informationen i förhandlingsarbetet för att utveckla och stärka den svenska positionen.

Svensk Handel anser att det behövs processer som hanterar frågan om regleringar och styrmedel bättre, med tanke på de tillväxthinder detta sammantaget anses utgöra för en stor mängd företag. Dessa tillväxthinder medför höga samhällsekonomiska kostnader i form av exempelvis negativa effekter för dynamiken i näringslivet. Reformer med nya institutioner är centrala genom den mångfald av problem som idag existerar i olika regelverk och som inte kan lösas ut partiellt var för sig utan kräver ett systematiskt angreppsätt. Därför måste det ske en ambitionshöjning av hela arbetet med konsekvensutredningar.

 

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen för Näringspolitik Stefan Kvarfordt. Föredragande har varit näringspolitiska experten Jolanda Girzl.

SVENSK HANDEL

Stefan Kvarfordt                                 Jolanda Girzl

 

Läs hela remissyttrandet här

remisser-900.jpg

Remissyttrande nytt direktiv om produktansvar och om skadeståndsansvar gällande artificiell intelligens

RemissvarEuropeiska kommissionens förslag till nytt direktiv om produktansvar och direktiv om skadeståndsansvar gällande artificiell intelligens
remisser-900.jpg

Remissyttrande - Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

RemissvarSvensk Handels remissyttrande angående Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt.
4cd9d88bfc1f4388a8d94bfca3ad1d67.jpg

Remissyttrande - Bättre konsekvensutredningar

RemissvarSvensk Handels Remissyttrande avseende Bättre konsekvensutredningar (Ds 2022:22)
4cd9d88bfc1f4388a8d94bfca3ad1d67.jpg

Betänkandet Skydd för konsumenters kollektiva intressen

RemissvarSvensk Handels remissyttrande avseende Betänkandet Skydd för konsumenters kollektiva intressen – genomförande av EU:s grupptalandirektiv (SO
55adc9fa821a40fdb1b3467a896b798d.png

Svensk Handels yttrande över granskning av ÖP Malmö

RemissvarSvensk Handels yttrande över granskning av ÖP Dnr SBN-2018-1156 Malmö. Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och för
4cd9d88bfc1f4388a8d94bfca3ad1d67.jpg

Remissyttrande konsumentmakt i den gröna omställningen

RemissvarSvensk Handels remissyttrande avseende EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller
4cd9d88bfc1f4388a8d94bfca3ad1d67.jpg

Remissyttrande Harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data

RemissvarSvensk Handels remissyttrande avseende Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om harmoniserade regle
4cd9d88bfc1f4388a8d94bfca3ad1d67.jpg

Remissyttrande - Rätt till betalkonto i fler banker

RemissvarSvensk Handels remissyttrande avseende rätt till betalkonto i fler banker.

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.