Hoppa till innehåll

Svensk Handels Remissyttrande avseende Bättre konsekvensutredningar (Ds 2022:22)

4cd9d88bfc1f4388a8d94bfca3ad1d67.jpg

Er ref: Fi2022/02452

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och före­träder 9 000 små, medelstora och stora företag med nära 300 000 med­arbetare, får med anledning av remissen anföra följande:

Allmänna synpunkter

Svensk Handel tackar för möjligheten att få lämna kommentarer gällande förslaget ”Bättre konsekvensutredningar”.

Svensk Handel anser att det vore önskvärt med ett mer utvecklat resonemang gällande målbeskrivning och prioritering vid konsekvensutredningar, speciellt måste det ställas extra höga krav på konsekvensutredningar när valmöjligheterna mellan olika alternativ är som störst. Vilket även promemorian inledningsvis förtjänstfullt lyfter i sin problembeskrivning. Frågan om prioritering är särskilt angelägen att beakta när det förekommer flera mål och när målkonflikt kan uppkomma. Varken i gällande, eller det lagda förslaget till innehåll i konsekvensutredningar tydliggörs problematiken gällande prioriteringsfrågan när flera mål förekommer.

Svensk Handel vill även betona vikten av att även Regeringskansliet omfattas av motsvarande krav på konsekvensutredningar som föreslås gälla för förvaltningsmyndigheter, kommittéer och myndighetsrapporter till följd av olika regeringsuppdrag. Om Regeringskansliet exkluderas från kraven på konsekvensutredningar kommer ett flertal ärenden med potentiellt stora effekter för samhälle, företag, konsumenter etc. aldrig att kunna bli föremål för krav på analys när det som mest behövs. Vilket går direkt emot behovet som identifierats tidigare i processen och som lyfts fram som en vital utgångspunkt för att få till stånd bättre konsekvensutredningar. Det behövs en samlad process med krav på regeringen och dess myndigheter att årligen rapportera arbetet till riksdagen.

Svensk Handel anser att kraven på omfattningen av konsekvensutredningar ska vara proportionella och relevanta i förhållande till möjliga effekter. Proportionalitetsprincipen bör omfatta hela konsekvensutredningen, inklusive effektberäkningar. Berörda ska på förhand tydligt kunna få en uppfattning om det krävs en bred analys och vilka krav som ska gälla för mindre ärenden. Resurserna för analyser måste användas och allokeras till ärenden av störst betydelse och för detta krävs en ökad tydlighet med vidare riktlinjer och krav.

Svensk Handel vill betona att fokus i förordningen även fortsättningsvis ska vara på konsekvenser för företagen och att det inte breddas till att även omfatta jämställdhet och utsläpp av växthusgaser. När det gäller eventuell påverkan på miljön kan det med fördel beskrivas i en särskild miljökonsekvensutredning.

EU skapar inom flera rättsområden en stor mängd nya regleringar och problembilden gällande processen med att arbeta med EU-förslag på hemmaplan är väl känd. Förslag som presenterats av den statliga utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10) och NNR:s rapport ”Stärkt konkurrenskraft genom effektivare genomförande och tillämpning av EU-lagstiftning” från 2019 bör beaktas. Det är mycket viktigt att Sverige tidigt fångar upp möjliga konsekvenser på nationell nivå av det som förhandlas inom EU och använder den informationen i förhandlingsarbetet för att utveckla och stärka den svenska positionen.

Svensk Handel anser att det behövs processer som hanterar frågan om regleringar och styrmedel bättre, med tanke på de tillväxthinder detta sammantaget anses utgöra för en stor mängd företag. Dessa tillväxthinder medför höga samhällsekonomiska kostnader i form av exempelvis negativa effekter för dynamiken i näringslivet. Reformer med nya institutioner är centrala genom den mångfald av problem som idag existerar i olika regelverk och som inte kan lösas ut partiellt var för sig utan kräver ett systematiskt angreppsätt. Därför måste det ske en ambitionshöjning av hela arbetet med konsekvensutredningar.

 

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen för Näringspolitik Stefan Kvarfordt. Föredragande har varit näringspolitiska experten Jolanda Girzl.

SVENSK HANDEL

Stefan Kvarfordt                                 Jolanda Girzl

 

Läs hela remissyttrandet här
Hej! Hitta rätt genom att söka och filtrera listan. Sortera som det passar!
Vald kategori
Valt ämne
Sortera efter
remisser-900.png

Remiss avseende Livsmedelsberedskap för en ny tid

RemissvarSvensk Handel har tagit del av betänkandet SOU 2024:8 om Livsmedelsberedskap för en ny tid, och har lämnat ett remissvar.
remisser-900.png

Angående Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen

RemissvarRemissvar till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet angående Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026-2037.
remisser-900.jpg

Remissvar om Åtgärder för att öka materialåtervinningen av avfall

RemissvarSvensk Handel delar ambitionen men ifrågasätter om det som har presenterats är en lösning som kommer att leda till det målet.
remisser-900.jpg

Remissvar om Införande av Miljözon klass 3

RemissvarSvensk Handel delar ambitionen men ifrågasätter om det som har presenterats är en lösning som kommer att leda till det målet.
remisser-900.jpg

Remissvar gällande Bekämpande av sena betalningar av handelstransaktioner

RemissvarEuropeiska kommissionens förslag till förordning om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner Er ref: Ju2023/02232
remisser-900.jpg

Remissyttrande angående utfasning av ersättning för höga sjuklönekostnader

RemissvarEr referens/dnr: S2023/02799
remisser-900.jpg

Remissvar angående förslag om alternativ tvistlösning för konsumenter

RemissvarEU-kommissionen föreslår nya åtgärder för att effektivisera alternativ tvistlösning (ADR) på den digitala marknaden.
remisser-900.jpg

Remissvar angående EU-kommissionens förslag på revidering av Avfallsdirektivet

RemissvarRemissyttrande gällande EU-kommissionens förslag på revidering av Avfallsdirektivet

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.