Remissyttrande: Harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data

Svensk Handels remissyttrande avseende Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten), COM(2022) 68 final.

4cd9d88bfc1f4388a8d94bfca3ad1d67.jpg

Er ref: I2022/01039

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och före­träder 9 000 små, medelstora och stora företag med nära 300 000 med­arbetare, får med anledning av remissen anföra följande:

Digitalisering och tillgång till data är avgörande för den framtida handeln. Med anledning av det förslag som EU-kommissionen presenterat gällande nya regler för att öka datadelning och tillgång till data vill Svensk Handel framföra följande.

Sammanfattande synpunkter

Nedan följer våra sammanfattade synpunkter.

  • Svensk Handel välkomnar EU-kommissionens initiativ att uppmuntra ökad datadelning och ökad tillgång till data i unionen,

  • stödjer frivilliga kontraktuppgörelser för datadelning, industrins deltagande i processerna samt undantag för små och medelstora företag,

  • ser risker med förslagets nuvarande utformning och efterfrågar förtydligande gällande definitioner om data i det föreslagna lagförslaget samt att tillämpningsområdet snävas av.

    • Exempel på definitioner som behöver förtydligas för rättssäker tillämpning: produkt, data och related service

  • är övertygade om att datadelning som bygger på avtalsfrihet fortfarande bör vara huvudregeln. Vissa av de förslag som presenteras i datatakten riskerar att försvåra datadelning mellan aktörer, det vill säga, förslagen riskerar att få motsatt effekt än huvudsyftet med regelförändringen,

  • vill se förslag på ytterligare säkerhetsåtgärder i samband med datadelning mellan det privata och offentliga. Vi efterfrågar också tydligt ställda krav på det offentliga när de kan kräva den typen av information från det privata. Det offentliga ska kunna visa att det är motiverat, proportionerligt och att data som krävs ligger inom ramen för syftet av datadelningen,

  • efterfrågar ytterligare skydd för företagshemligheter för att skapa en långsiktig och trygg miljö för näringslivet att dela data,ser ett stort behov av klargörande vad gäller data som kommer från uppkopplade produkter och hur tillgång och delning av data från produkterna ska gå till,

  • vill lyfta fram vikten av att Dataskyddsförordningen, GDPR, respekteras när data delas. Inte sällan blandas dataset persondata och icke-persondata,

  • vill uppmärksamma lagstiftaren på att vissa av de reglerna om presenteras i förslaget riskerar att gå emot internationella dataöverföringar enligt GDPR.

Läs hela remissyttrandet här.

Svensk Handel

Mats Hedenström, näringspolitisk chef

Sofia Stigmar, jurist

remisser-900.jpg

Remissyttrande nytt direktiv om produktansvar och om skadeståndsansvar gällande artificiell intelligens

RemissvarEuropeiska kommissionens förslag till nytt direktiv om produktansvar och direktiv om skadeståndsansvar gällande artificiell intelligens
remisser-900.jpg

Remissyttrande - Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

RemissvarSvensk Handels remissyttrande angående Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt.
4cd9d88bfc1f4388a8d94bfca3ad1d67.jpg

Remissyttrande - Bättre konsekvensutredningar

RemissvarSvensk Handels Remissyttrande avseende Bättre konsekvensutredningar (Ds 2022:22)
4cd9d88bfc1f4388a8d94bfca3ad1d67.jpg

Betänkandet Skydd för konsumenters kollektiva intressen

RemissvarSvensk Handels remissyttrande avseende Betänkandet Skydd för konsumenters kollektiva intressen – genomförande av EU:s grupptalandirektiv (SO
55adc9fa821a40fdb1b3467a896b798d.png

Svensk Handels yttrande över granskning av ÖP Malmö

RemissvarSvensk Handels yttrande över granskning av ÖP Dnr SBN-2018-1156 Malmö. Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och för
4cd9d88bfc1f4388a8d94bfca3ad1d67.jpg

Remissyttrande konsumentmakt i den gröna omställningen

RemissvarSvensk Handels remissyttrande avseende EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller
4cd9d88bfc1f4388a8d94bfca3ad1d67.jpg

Remissyttrande Harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data

RemissvarSvensk Handels remissyttrande avseende Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om harmoniserade regle
4cd9d88bfc1f4388a8d94bfca3ad1d67.jpg

Remissyttrande - Rätt till betalkonto i fler banker

RemissvarSvensk Handels remissyttrande avseende rätt till betalkonto i fler banker.

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.