Hoppa till innehåll

Remissyttrande: Harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data

Svensk Handels remissyttrande avseende Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten), COM(2022) 68 final.

4cd9d88bfc1f4388a8d94bfca3ad1d67.jpg

Er ref: I2022/01039

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och före­träder 9 000 små, medelstora och stora företag med nära 300 000 med­arbetare, får med anledning av remissen anföra följande:

Digitalisering och tillgång till data är avgörande för den framtida handeln. Med anledning av det förslag som EU-kommissionen presenterat gällande nya regler för att öka datadelning och tillgång till data vill Svensk Handel framföra följande.

Sammanfattande synpunkter

Nedan följer våra sammanfattade synpunkter.

  • Svensk Handel välkomnar EU-kommissionens initiativ att uppmuntra ökad datadelning och ökad tillgång till data i unionen,

  • stödjer frivilliga kontraktuppgörelser för datadelning, industrins deltagande i processerna samt undantag för små och medelstora företag,

  • ser risker med förslagets nuvarande utformning och efterfrågar förtydligande gällande definitioner om data i det föreslagna lagförslaget samt att tillämpningsområdet snävas av.

    • Exempel på definitioner som behöver förtydligas för rättssäker tillämpning: produkt, data och related service

  • är övertygade om att datadelning som bygger på avtalsfrihet fortfarande bör vara huvudregeln. Vissa av de förslag som presenteras i datatakten riskerar att försvåra datadelning mellan aktörer, det vill säga, förslagen riskerar att få motsatt effekt än huvudsyftet med regelförändringen,

  • vill se förslag på ytterligare säkerhetsåtgärder i samband med datadelning mellan det privata och offentliga. Vi efterfrågar också tydligt ställda krav på det offentliga när de kan kräva den typen av information från det privata. Det offentliga ska kunna visa att det är motiverat, proportionerligt och att data som krävs ligger inom ramen för syftet av datadelningen,

  • efterfrågar ytterligare skydd för företagshemligheter för att skapa en långsiktig och trygg miljö för näringslivet att dela data,ser ett stort behov av klargörande vad gäller data som kommer från uppkopplade produkter och hur tillgång och delning av data från produkterna ska gå till,

  • vill lyfta fram vikten av att Dataskyddsförordningen, GDPR, respekteras när data delas. Inte sällan blandas dataset persondata och icke-persondata,

  • vill uppmärksamma lagstiftaren på att vissa av de reglerna om presenteras i förslaget riskerar att gå emot internationella dataöverföringar enligt GDPR.

Läs hela remissyttrandet här.

Svensk Handel

Mats Hedenström, näringspolitisk chef

Sofia Stigmar, jurist

Hej! Hitta rätt genom att söka och filtrera listan. Sortera som det passar!
Vald kategori
Valt ämne
Sortera efter
remisser-900.png

Remiss avseende Livsmedelsberedskap för en ny tid

RemissvarSvensk Handel har tagit del av betänkandet SOU 2024:8 om Livsmedelsberedskap för en ny tid, och har lämnat ett remissvar.
remisser-900.png

Angående Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen

RemissvarRemissvar till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet angående Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026-2037.
remisser-900.jpg

Remissvar om Åtgärder för att öka materialåtervinningen av avfall

RemissvarSvensk Handel delar ambitionen men ifrågasätter om det som har presenterats är en lösning som kommer att leda till det målet.
remisser-900.jpg

Remissvar om Införande av Miljözon klass 3

RemissvarSvensk Handel delar ambitionen men ifrågasätter om det som har presenterats är en lösning som kommer att leda till det målet.
remisser-900.jpg

Remissvar gällande Bekämpande av sena betalningar av handelstransaktioner

RemissvarEuropeiska kommissionens förslag till förordning om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner Er ref: Ju2023/02232
remisser-900.jpg

Remissyttrande angående utfasning av ersättning för höga sjuklönekostnader

RemissvarEr referens/dnr: S2023/02799
remisser-900.jpg

Remissvar angående förslag om alternativ tvistlösning för konsumenter

RemissvarEU-kommissionen föreslår nya åtgärder för att effektivisera alternativ tvistlösning (ADR) på den digitala marknaden.
remisser-900.jpg

Remissvar angående EU-kommissionens förslag på revidering av Avfallsdirektivet

RemissvarRemissyttrande gällande EU-kommissionens förslag på revidering av Avfallsdirektivet

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.