Hoppa till innehåll

Dags att bli redo för kraven som kommer med EU:s tillgänglighetsdirektiv

Europaparlamentets och rådets direktiv om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster, det så kallade tillgänglighetsdirektivet syftar till att förbättra EU:s inre marknads funktion för tillgängliga produkter och tjänster vilket kommer att ge fördelar för personer med funktionsnedsättning och äldre inom EU. Samtidigt kommer det att avlägsna hinder som skapats genom olikartad lagstiftning vilket kommer att underlätta företagens arbete.

2425fba7d0014eadbe403c76969e50fe.jpg

Här är en kort beskrivning av direktiv och lagförslag

Med anledning av de nya kraven som kommer presenterar Svensk Handel också ett nytt medlemserbjudande.

Den svenska Regeringen har föreslagit en ny lag om tillgänglighet till vissa produkter och tjänster som ska genomföra direktivet om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster. Lagen innehåller även bestämmelser om CE-märkning, marknadskontroll och tillsyn.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 28 juni 2025

Lagen innebär att vissa produkter och tjänster ska uppfylla krav på tillgänglighet. Det finns också vissa förutsättningar när undantag får göras. Allt detta påverkar i olika grad Svensk Handels medlemmar. Här är en sammanfattning:

Vilka omfattas av lagen och vad ska de göra?

Det samlade begreppet i direktivet för de som omfattas är ekonomisk aktör. I begreppet ingår tillverkaren eller dess företrädare, importören, distributören eller tjänsteleverantören som har olika ansvar, vilket beskrivs nedan.

 • Tillverkaren ska se till att produkter som släpps på marknaden har tillverkats i enlighet med lämpliga tillgänglighetskrav i direktivet.

  • Tillverkaren ska i enlighet med bilaga till direktivet göra en teknisk dokumentation med en bedömning om produkten uppfyller tillgänglighetskraven eller om det finns skäl att frångå dem.

  • Produkten ska förses med CE-märkning (beskrivs i särskilt kapitel i direktivet).

  • Tillverkaren ska också upprätta en skriftlig EU-försäkran om överensstämmelse för produkten.

 • Importörer får endast släppa ut produkter på marknaden som överensstämmer med kraven.

  • De ska se till att kravet på teknisk dokumentation och CE-märkning är uppfyllt.

 • Distributörer ska kontrollera att produkten är CE-märkt och att den dokumentation som krävs finns tillgänglig.

 • Tjänsteleverantörer ska säkerställa att de utformar och erbjuder tjänster i enlighet med tillgänglighetskraven i direktivet.

  • I enlighet med bilaga till direktivet ska tjänsteleverantören ta fram information och förklara hur tillgänglighetskraven uppfylls.

  • Denna information ska vara allmänt tillgänglig och på sätt som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

De produkter som omfattas är:

 • datorer

 • läsplattor

 • kortläsare och terminaler, till exempel för betalning eller kontantuttag

 • självbetjäningsautomater, till exempel biljettautomater eller incheckningsautomater

De tjänster som omfattas är:

 • digital kommunikation, till exempel e-post

 • e-handelstjänster

 • banktjänster

 • e-böcker

 • tjänster som rör ljud och bild, till exempel tv, radio, film, musik, video och datorspel

 • vissa resetjänster

Undantag

För vissa produkter och tjänster kan undantag tillåtas. Tillgänglighetskraven gäller inte om de:

 • kräver en större förändring som leder till en grundläggande ändring av produktens eller tjänstens karaktär

 • leder till en oproportionerligt stor börda för de ekonomiska aktörerna.

Som synes kommer direktivet och den föreslagna lagen påverka handeln i Sverige på flera sätt inom olika områden.

Medlemserbjudande från Metamatrix

Svensk Handel har med anledning av detta tagit fram ett erbjudande till alla medlemmar för att underlätta arbetet med att uppfylla de kommande lagkraven.

Tillsammans med vår partner MetaMatrix får du som medlem i Svensk Handel 20% rabatt på ordinarie pris på ett antal centrala delar för att möta de nya kraven. Bland annat Rådgivningsmöte, Orientering för hela företaget och Grundutbildning i digital tillgänglighet inklusive lagkraven.

Se mer om erbjudandet här >

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.