Hoppa till innehåll

Brotten mot handeln har cementerats på en allt för hög nivå. Hot och våldsamma situationer, stölder och nekade tillträdesförbud har tyvärr blivit vardag för butiksägare och personal. Fortsätter utvecklingen åt fel håll kan konsekvenserna för samhället i stort bli katastrofala. Svensk Handels säkerhetspolitiska program har tagits fram för att visa på hur den dystra trenden kan brytas.

sakerhetspolitiska-programmet.jpg

Sex konkreta åtgärder för en tryggare handel

I programmet presenteras 22 förslag på åtgärder som krävs för att återupprätta ett rättssäkert samhälle, där även brott av mindre karaktär tas på allvar. Åtgärderna utgår från ett handelsperspektiv, men många av åtgärderna skulle också ha en positiv inverkan på att skapa tryggare samhällen. Här är sex huvudpunkter.

1) Upprepad brottslighet måste bestraffas hårdare – avskaffa mängdrabatten

Mängdrabatten gör det i princip riskfritt att återkommande stjäla i butiker, i synnerhet för personer som samtidigt misstänkts för grövre brott. Detta eftersom exempelvis ringa stöld inte påverkar straffvärdet om personen blir dömd för ett grövre brott. Utgångspunkten måste vara att fler brott än det grövsta ska räknas in i bedömningen av straffvärdet vid en straffmätning. Dagens mängdrabatt måste därför slopas. I stället vill Svensk Handel se en straffmätning som dels leder till att varje begånget brott utreds, dels innebär en straffskärpning för upprepad brottslighet.

2) Prioritera att utreda brott som förhållandevis enkelt kan klaras upp

Svensk Handel kräver nolltolerans mot mängdbrott. Det i sin tur kräver att polis, åklagare och domstolar genom sitt agerande signalerar att stävjandet av denna typ av brottslighet är prioriterad. Ett tydligare brottsofferfokus och en förståelse för hur denna typ av brottslighet påverkar människors vardag behöver genomsyra myndigheternas arbete.

3) 10 000 fler poliser – Sverige ska nå EU-snittet i polistäthet

Sverige ligger i botten bland EU:s medlemsstater vad gäller antalet poliser per invånare. Sverige behöver fler poliser för att kunna hantera dagens situation. Den tidigare regeringens mål om 38 000 polisanställda, varav 26 200 poliser, till 2025 ser ut att misslyckas. Dagens 22 000 poliser ska bli drygt 4 000 fler inom ett år. De senaste fem åren har antalet poliser ökat med i snitt 388 årligen. Med den ökningstakten nås regeringens uppsatta mål om 26 200 poliser först om drygt 10 år. Det är viktigt att polisen har en lokal närvaro, vilket skapar en större känsla av trygghet.

4) Kriminalisera utförseln av stöldgods

I augusti 2021 fick tullen utökade befogenheter och möjlighet att ingripa mot misstänkt stöldgods på väg ut ur landet. Det innebar dock bara att de har möjlighet att ingripa om de råkar hitta stöldgods i samband med tullkontroll. Det föreslås nu kriminalisering av utförsel av stöldgods vilket medför att Tullverket kan göra riktade kontroller mot just utförsel av stöldgods. Det polisiära arbetet mot aktörer som befattar sig med stulna varor behöver stärkas. Prioriterade platser bör vara marknadsplatser (såväl fysiska som digitala), butiker och restauranger där det kan misstänkas att handel med stulna varor pågår.

5) Involvera handeln i kommunernas brottsförebyggande arbete

Näringslivet och handeln spelar en stor roll i att skapa trygghet för invånare och besökare i ett område. Sveriges kommuner har sedan juli 2023 ett nytt lagstiftat brottsförebyggande uppdrag i vilket samverkan med näringslivets aktörer lyfts fram som en viktig del. En kommun som önskar vara framgångsrik i sitt brottsförebyggande arbete måste lägga stor vikt vid att attrahera näringsidkare och skapa förutsättningar för en stark handel. Enbart genom samverkan kan det brottsförebyggande arbetet bli verkligt effektivt. Svensk Handel vill bidra med kunskap och engagemang till landets kommuner om såväl vikten av att samverka men också hur handelns medverkan i samverkansprojekt kan säkerställas.

6) Effektivisera lagen om tillträdesförbud

Lagen om tillträdesförbud till butik trädde i kraft 1 mars 2021 och möjliggör att personer kan dömas att inte få besöka en viss butik. Tillträdesförbudet har visat sig mycket effektivt. Dessvärre avslås hälften av butikernas ansökningar om tillträdesförbud och många gånger sker det på felaktiga grunder. Svensk Handels kartläggning visar att många åklagare, i strid mot förarbetena, kräver att personen ska ha lagförts mot den aktuella butiken för att döma ut ett tillträdesförbud. Svensk Handel anser att en utvärdering krävs för att fler tillträdesförbud kan dömas ut.

nina-jelver1.jpg

Nina Jelver

Säkerhetschef

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.