Hoppa till innehåll

Remissyttrande - Skydd för konsumenters kollektiva intressen

Svensk Handels remissyttrande avseende Betänkandet Skydd för konsumenters kollektiva intressen – genomförande av EU:s grupptalandirektiv (SOU 2022:42).

4cd9d88bfc1f4388a8d94bfca3ad1d67.jpg

Er ref: Fi2022/02280

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och före­träder 9 000 små, medelstora och stora företag med nära 300 000 med­arbetare, får med anledning av remissen anföra följande:

Allmänna synpunkter

Svensk Handel tackar för möjligheten att få lämna kommentarer gällande betänkandet Skydd för konsumenters kollektiva intressen – genomförande av EU:s grupptalandirektiv. Vi hade förmånen att delta i utredningen.

Svensk Handel stöder ambitionen till det grundläggande syftet bakom EU-direktivet om grupptalan, att säkerställa regelefterlevnaden på konsumentområdet, konsumenter som har rätt ska också kunna få rätt. Det ligger i företags eget intresse att konsumenter får upprättelse om en såld vara är defekt eller konsumenten orsakas skada till följd av företagets regelöverträdelse.

Svensk Handel vill samtidigt betona att vid genomförandet är det även viktigt att andra intressen beaktas, t.ex. rättssäkerhet, skyddsåtgärder och processeffektivitet och att det finns god balans vilket påpekas i skäl 10 (1) men som beklagligtvis sällan nämns i betänkandet.

Viktigt är att skyddsåtgärderna blir enhetliga i hela unionen och att den nationella implementeringen av direktivförslaget inte resulterar i ett lapptäcke av olika regelverk inom EU som ökar risken för forumshopping. För företag som blir indragna i en gränsöverskridande grupptalanrättegång blir rättsosäkerheten större och processkostnaderna sannolikt högre jämfört med om samtliga skyddsåtgärder gäller i hela unionen, vilket särskilt påverkar små och medelstora företag. (2)

Svensk Handel vill betona att den som för gruppens talan måste vara lämplig både utifrån gruppmedlemmarnas och svarandens perspektiv. Det går inte att bortses från att grupptalan kan resultera i komplicerade och långdragna rättsprocesser, stora kostnader eller även obefogade processer. Svaranden ska därför ha möjlighet att få till stånd en faktisk domstolsprövning av om käranden uppfyller kraven for att väcka grupptalan med tanke på att en förvaltningsmyndighet ska godkänna de organisationer som får väcka grupptalan. Domstolen ska kunna göra en självständig prövning och inte vara bunden av förvaltningsmyndighetens beslut.

Svensk Handel saknar skyddsåtgärder som gör processen rättssäker och hindrar missbruk vad gäller tredjepartsfinansiering och resultatbaserade arvoden som ger juridiska ombud rätt till en viss procentsats av tvisteföremålets värde. Erfarenheter från USA visar att systemet blir processdrivande när opt-out, resultatbaserade arvoden, straffskadestånd och tredjepartsfinansiering tillåts samt att principen ”att förloraren betalar motpartens rättegångskostnader” inte tillämpas.

Det är viktigt att säkerställa att målen inte primärt drivs av vissa företag för att de själva ska kunna tillgodogöra sig stora delar av skadeståndet, i stället för att på bästa sätt få klienters berättigade anspråk tillgodosedda. Systemet ökar risken för så kallade legal black mail, att processen används mot kapitalstarka svarandebolag med kända varumärken för att tvinga fram orättfärdiga förlikningar utom rätta och annat missbruk.

Då direktivet är tillämpligt på överträdelser av ett mycket stort antal EU-rättsakter (66 enligt bilagan), inom vitt skilda områden såsom marknadsföring, avtalsvillkor, finansiella tjänster, transporter, läkemedel, dataskydd och energi, så måste den nya lagen tydligt avgränsas till överträdelser som skadar konsumenters kollektiva intressen och till åtgärder för att få sådana överträdelser att upphöra eller kompensera för dem. Bilagan kommer att uppdateras kontinuerligt vilket kan innebära att fler rättsakter läggs till i listan.

SVENSK HANDEL

Stefan Kvarfordt 
Jolanda Girzl

1) Skäl (10) Det är viktigt att säkerställa den nödvändiga balansen mellan att förbättra konsumenters tillgång till rättslig prövning och tillhandahålla lämpliga skyddsmekanismer för näringsidkare för att undvika rättegångsmissbruk som på ett otillbörligt sätt skulle hindra företagens förmåga att verka på den inre marknaden. För att förhindra missbruk av grupptalan bör utdelandet av straffskadestånd undvikas, och regler om vissa förfarandeaspekter, såsom utseendet och finansieringen av godkända enheter, bör fastställas.

2) Tort Liability Costs for Small Businesses, U.S. Chamber Institute for Legal Reform October 2020, "För varje tusen dollar som ett litet företag tjänar kan det förvänta sig att ådra sig 22,90 USD i skadeståndsansvar. Däremot ådrar sig företag med över 50 miljoner USD i årliga intäkter endast 4,40 USD i skadeståndsansvar för en motsvarande mängd ekonomisk aktivitet. Skillnaden i kostnad är ännu mer uttalad för de minsta företagen med mindre än 1 miljon USD i årliga intäkter. Dessa företag kan förvänta sig att ådra sig 44,80 USD i skadeståndsansvar per tusen dollar av intäkter de genererar. Med andra ord är skadeståndssystemet mer än 10 gånger så dyrt för de minsta företag." https://instituteforlegalreform.com/wp-content/uploads/2020/10/FINAL-Small-Business-Tort-Costs-10.20.20.pdf 

Läs hela remissyttrandet här >>
Hej! Hitta rätt genom att söka och filtrera listan. Sortera som det passar!
Vald kategori
Valt ämne
Sortera efter
remisser-900.png

Remiss avseende Livsmedelsberedskap för en ny tid

RemissvarSvensk Handel har tagit del av betänkandet SOU 2024:8 om Livsmedelsberedskap för en ny tid, och har lämnat ett remissvar.
remisser-900.png

Angående Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen

RemissvarRemissvar till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet angående Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026-2037.
remisser-900.jpg

Remissvar om Åtgärder för att öka materialåtervinningen av avfall

RemissvarSvensk Handel delar ambitionen men ifrågasätter om det som har presenterats är en lösning som kommer att leda till det målet.
remisser-900.jpg

Remissvar om Införande av Miljözon klass 3

RemissvarSvensk Handel delar ambitionen men ifrågasätter om det som har presenterats är en lösning som kommer att leda till det målet.
remisser-900.jpg

Remissvar gällande Bekämpande av sena betalningar av handelstransaktioner

RemissvarEuropeiska kommissionens förslag till förordning om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner Er ref: Ju2023/02232
remisser-900.jpg

Remissyttrande angående utfasning av ersättning för höga sjuklönekostnader

RemissvarEr referens/dnr: S2023/02799
remisser-900.jpg

Remissvar angående förslag om alternativ tvistlösning för konsumenter

RemissvarEU-kommissionen föreslår nya åtgärder för att effektivisera alternativ tvistlösning (ADR) på den digitala marknaden.
remisser-900.jpg

Remissvar angående EU-kommissionens förslag på revidering av Avfallsdirektivet

RemissvarRemissyttrande gällande EU-kommissionens förslag på revidering av Avfallsdirektivet

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.