Remissyttrande - Konsumentmakt i den gröna omställningen

Svensk Handels remissyttrande avseende EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller mer konsumentmakt i den gröna omställningen genom bättre skydd mot otillbörliga affärsmetoder och bättre information.

4cd9d88bfc1f4388a8d94bfca3ad1d67.jpg

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och företräder 9 000 små, medelstora och stora företag med nära 300 000 medarbetare, får med anledning av remissen avge följande remissyttrande.

Läs hela yttrandet här, på svenska, in English

Allmänna synpunkter

Svensk Handel tackar för möjligheten att få lämna kommentarer gällande förslaget om mer konsumentmakt i den gröna omställningen genom bättre skydd mot otillbörliga affärsmetoder och bättre information.

Svensk Handel stödjer ambitionen med initiativet från kommissionen att ändra två direktiv som skyddar konsumenternas rättigheter på unionsnivå, (direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder och direktiv 2011/83/EU om konsumenträttigheter) för att vidta åtgärder mot falska miljöpåståenden och för att bidra till en mer hållbar konsumtion och en cirkulär grön ekonomi samt harmoniserade regler inom EU. Detta kommer att säkerställa en bättre och mer enhetlig tillämpning av EU:s konsumentlagstiftning. Samtidigt finns en betydande risk för att introduktionen av miljömässiga informationskrav i direktiv 2011/83/EU om konsumenträttigheter leder till informationsöverbelastning för konsumenterna och ger en stor arbetsbörda till näringsidkarna.

Svensk Handel anser att handeln har en viktig roll i den cirkulära ekonomin, men vi tror också att konsumenterna spelar en avgörande roll eftersom handeln är en konsumentdriven bransch där konsumenternas efterfrågan kommer att forma återförsäljarnas erbjudanden.

Svensk Handels medlemmar vittnar om att det måste bli lättare att göra hållbara val, både som företag och som konsument och ser överlagt positivt på förändringarna samt förtydligandet av reglerna. Gällande begreppen kan noteras att kommissionen använder andra begrepp än vad som används i praxis på området. Viktig är att nya begrepp som till exempel ”sociala konsekvenser” eller ”en etablerad praxis på den relevanta marknaden” förklaras tydligt så att det inte uppstår oklarheter. Det nämns i skäl 10 att ”utmärkt miljöprestanda” kan visas i enlighet med officiellt erkända miljömärkesprogram i medlemsstaterna eller vid beaktande av högsta miljöprestanda för en särskild miljöaspekt i enlighet med annan tillämplig unionslagstiftning. Vidare sägs att den utmärkta miljöprestandan i fråga bör vara relevant för påståendet. Här efterfrågas förtydliganden om hur bedömningen kommer att ske i dessa situationer.  
Det är om än viktigt då de begränsningar som lagändringarna innebär helt omöjliggör så kallad green nudging, eftersom detta är något som faktiskt kan fungera som ett hjälpmedel för konsumenterna att göra hållbara val.

Idag sker inte konkurrens på lika villkor, då vilseledande metoder, ”green washing” och ofullständig information till konsumenterna skadar den inre marknaden. Detta då produkter med lägre krav på hållbarhet och kortare livslängd oftast är billigare att tillverka och kan därför konkurrera med andra varor avseende ett lägre pris, eftersom konsumenterna inte är medvetna om skillnaderna i varornas livslängd och kvalitet. Det skapar också ett negativt incitament för företag att utveckla produkter som håller längre.

Svensk Handel anser att det mest effektiva skyddet för konsumenten är att lagstiftningen är harmoniserad och att rättstillämpningen sker på ett enhetligt sätt i samtliga medlemsstater, vilket även underlättar för den gränsöverskridande handel.
Harmoniserade regler är en av de viktigaste frågorna för att främja cirkulära material- och produktflöden inom unionen. Stora skillnader mellan länders lagstiftning skapar hinder i processen att öka de cirkulära flödena. Det försvårar även för konsumenterna att ta till sig av informationen.

Svensk Handel framhåller vikten av att reglerna ska ge avsett skydd för konsumenterna och samtidigt ska näringsidkare från olika medlemsstater kunna konkurrera på lika villkor. Samma spelregler och förutsättningar ska gälla för alla företag, även små, att verka och konkurrera på den gemensamma europeiska marknaden. Viktigt är att se till att bestämmelserna inte blir onödigt betungande för företagen.

Regler som gäller för europeiska företag måste också tillämpas när företag utanför EU säljer direkt till europeiska konsumenter. Produkter från länder utanför EU har i många studier visat sig inte uppfylla EU:s miljö- och säkerhetsstandarder, till exempel genom att innehålla förbjudna ämnen eller halter av ämnen. Kommissionen och medlemsstaterna måste vidta åtgärder för att säkerställa att lika villkor gäller genom att kontrollera att dessa tredjelandsföretag bidrar till europeiska EPR-system och följer EU:s regelverk.

Svensk Handel anser även att marknadsövervakningen och tillsynen behöver förbättras. Framför allt tillsynen av produkter från tredjeland som säljs till konsumenter på den inre marknaden. Detta bör beaktas när det gäller reglernas utformning.

Läs hela yttrandet här, på svenska, in English

jolanda-girzl.jpg

Jolanda Girzl

Näringspolitisk expert

remisser-900.jpg

Remissyttrande nytt direktiv om produktansvar och om skadeståndsansvar gällande artificiell intelligens

RemissvarEuropeiska kommissionens förslag till nytt direktiv om produktansvar och direktiv om skadeståndsansvar gällande artificiell intelligens
remisser-900.jpg

Remissyttrande - Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

RemissvarSvensk Handels remissyttrande angående Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt.
4cd9d88bfc1f4388a8d94bfca3ad1d67.jpg

Remissyttrande - Bättre konsekvensutredningar

RemissvarSvensk Handels Remissyttrande avseende Bättre konsekvensutredningar (Ds 2022:22)
4cd9d88bfc1f4388a8d94bfca3ad1d67.jpg

Betänkandet Skydd för konsumenters kollektiva intressen

RemissvarSvensk Handels remissyttrande avseende Betänkandet Skydd för konsumenters kollektiva intressen – genomförande av EU:s grupptalandirektiv (SO
55adc9fa821a40fdb1b3467a896b798d.png

Svensk Handels yttrande över granskning av ÖP Malmö

RemissvarSvensk Handels yttrande över granskning av ÖP Dnr SBN-2018-1156 Malmö. Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och för
4cd9d88bfc1f4388a8d94bfca3ad1d67.jpg

Remissyttrande konsumentmakt i den gröna omställningen

RemissvarSvensk Handels remissyttrande avseende EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller
4cd9d88bfc1f4388a8d94bfca3ad1d67.jpg

Remissyttrande Harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data

RemissvarSvensk Handels remissyttrande avseende Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om harmoniserade regle
4cd9d88bfc1f4388a8d94bfca3ad1d67.jpg

Remissyttrande - Rätt till betalkonto i fler banker

RemissvarSvensk Handels remissyttrande avseende rätt till betalkonto i fler banker.

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.