Hoppa till innehåll

Remissvar angående engångsprodukter och nedskräpningsavgifter

Remiss av Naturvårdsverkets hemställan om ändring i förordningen (2021:996) om engångsprodukter och förordning (2021:1002) om nedskräpningsavgifter Er ref: KN2023/03710

remisser-900.jpg

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och före­träder 9 000 små, medelstora och stora företag med nära 300 000 med­arbetare, får med anledning av remissen anföra följande:

Allmänna synpunkter

Svensk Handel har getts möjlighet att inkomma med synpunkter gällande Naturvårdsverkets hemställan om ändring i förordningen (2021:996) om engångsprodukter samt förordning (2021:1002) om nedskräpningsavgifter.

Till följd av Europaparlamentet och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (engångsplastdirektivet) och i enlighet med principen om att förorenaren betalar, har regeringen beslutat om en förordning om engångsprodukter (2021:996) som innehåller bestämmelser om ett system för utökat producentansvar för avfallshantering av engångsprodukter samt en förordning om nedskräpningsavgifter (2021:1002). Syftet med förordningarna är att minska negativ påverkan på miljön från nedskräpning av engångsprodukter i utomhusmiljöer. Det ska uppnås genom att producenter av vissa engångsplastprodukter tar det ekonomiska ansvaret för hantering av avfall som skräpats ned och för spridning av information. Aktuella produkter beläggs därför med en nedskräpningsavgift som producenterna ska betala. Samtidigt som kommunerna ska få ersättning för de kostnader de har för uppstädning av dess engångsprodukter.

Naturvårdsverket ser nu ett behov av förtydligande av vissa artiklar i såväl engångsproduktförordningen som förordning om nedskräpningsavgifter för ökad tydlighet, transparens och effektivare genomförande.

Svensk Handel vill i sammanhanget understryka vikten av att regelverk som föreslås behöver vara rättssäkra, förutsägbara och proportionerliga. Vi ser här en risk för dubbelbeskattning/dubbel finansiering för samma sak, något som i möjligaste mån bör undvikas.

Svensk Handel har svarat på remissen utifrån handelsföretagens roll och ansvar i denna lagstiftning. Utöver detta vill vi hänvisa till Svenskt Producentansvars remissvar.

Hej! Hitta rätt genom att söka och filtrera listan. Sortera som det passar!
Vald kategori
Valt ämne
Sortera efter
remisser-900.png

Remissvar angående Regeringsuppdrag om försöksverksamhet med vissa godstransporter

RemissvarSvensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och före­träder 9 000 små, medelstora och stora företag med cirka 300 000 med­a
remisser-900.png

Remissyttrande avseende Nya regler för cybersäkerhet

RemissvarSvensk Handel har getts möjlighet att yttra sig avseende Nya regler för cybersäkerhet: SOU: 2024:18
remisser-900.png

Remissyttrande avseende Stärkt konstitutionell beredskap

RemissvarSvensk Handel har fått möjligheten att inkomma med yttrande över rubricerad remiss.
remisser-900.png

Remissyttrande avseende Livsmedelsberedskap för en ny tid

RemissvarSvensk Handel har tagit del av betänkandet SOU 2024:8 om Livsmedelsberedskap för en ny tid, och har lämnat ett remissvar.
remisser-900.png

Angående Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen

RemissvarRemissvar till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet angående Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026-2037.
remisser-900.jpg

Remissvar om Åtgärder för att öka materialåtervinningen av avfall

RemissvarSvensk Handel delar ambitionen men ifrågasätter om det som har presenterats är en lösning som kommer att leda till det målet.
remisser-900.jpg

Remissvar om Införande av Miljözon klass 3

RemissvarSvensk Handel delar ambitionen men ifrågasätter om det som har presenterats är en lösning som kommer att leda till det målet.
remisser-900.jpg

Remissvar gällande Bekämpande av sena betalningar av handelstransaktioner

RemissvarEuropeiska kommissionens förslag till förordning om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner Er ref: Ju2023/02232

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.