Hoppa till innehåll

Remissvar angående engångsprodukter och nedskräpningsavgifter

Remiss av Naturvårdsverkets hemställan om ändring i förordningen (2021:996) om engångsprodukter och förordning (2021:1002) om nedskräpningsavgifter Er ref: KN2023/03710

remisser-900.jpg

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och före­träder 9 000 små, medelstora och stora företag med nära 300 000 med­arbetare, får med anledning av remissen anföra följande:

Allmänna synpunkter

Svensk Handel har getts möjlighet att inkomma med synpunkter gällande Naturvårdsverkets hemställan om ändring i förordningen (2021:996) om engångsprodukter samt förordning (2021:1002) om nedskräpningsavgifter.

Till följd av Europaparlamentet och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (engångsplastdirektivet) och i enlighet med principen om att förorenaren betalar, har regeringen beslutat om en förordning om engångsprodukter (2021:996) som innehåller bestämmelser om ett system för utökat producentansvar för avfallshantering av engångsprodukter samt en förordning om nedskräpningsavgifter (2021:1002). Syftet med förordningarna är att minska negativ påverkan på miljön från nedskräpning av engångsprodukter i utomhusmiljöer. Det ska uppnås genom att producenter av vissa engångsplastprodukter tar det ekonomiska ansvaret för hantering av avfall som skräpats ned och för spridning av information. Aktuella produkter beläggs därför med en nedskräpningsavgift som producenterna ska betala. Samtidigt som kommunerna ska få ersättning för de kostnader de har för uppstädning av dess engångsprodukter.

Naturvårdsverket ser nu ett behov av förtydligande av vissa artiklar i såväl engångsproduktförordningen som förordning om nedskräpningsavgifter för ökad tydlighet, transparens och effektivare genomförande.

Svensk Handel vill i sammanhanget understryka vikten av att regelverk som föreslås behöver vara rättssäkra, förutsägbara och proportionerliga. Vi ser här en risk för dubbelbeskattning/dubbel finansiering för samma sak, något som i möjligaste mån bör undvikas.

Svensk Handel har svarat på remissen utifrån handelsföretagens roll och ansvar i denna lagstiftning. Utöver detta vill vi hänvisa till Svenskt Producentansvars remissvar.

ann-christiansson.jpg

Ann Christiansson

Näringspolitisk expert

Hej! Hitta rätt genom att söka och filtrera listan. Sortera som det passar!
Vald kategori
Valt ämne
Sortera efter
remisser-900.jpg

Remissvar angående EU-kommissionens förslag på revidering av Avfallsdirektivet

RemissvarRemissyttrande gällande EU-kommissionens förslag på revidering av Avfallsdirektivet (2008/98/EG). Er ref:KN2023/03699
remisser-900.jpg

Remissvar angående engångsprodukter och nedskräpningsavgifter

RemissvarRemiss av Naturvårdsverkets hemställan om ändring i förordningen (2021:996) om engångsprodukter och förordning (2021:1002) om nedskräpningsa
remisser-900.jpg

Remissvar angående en inre marknad för digitala tjänster

RemissvarRemissyttrande angående En inre marknad för digitala tjänster – kompletteringar och ändringar i svensk rätt SOU 2023:39. Er ref: Fi2023/0228
remisser-900.jpg

Remissvar angående Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet

RemissvarAngående remiss av promemorian Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet. Diarienummer: Fi2030/02125
remisser-900.jpg

Remissvar angående förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning

RemissvarRemissyttrande från Svensk Handel om Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning SOU 2023:38
remisser-900.jpg

Remissvar angående förslag till EU-förordning om leksakers säkerhet

RemissvarSvensk Handels remissyttrande angående förslaget om EU-förordning om leksakers säkerhet. Er ref: Fi2022/02631
remisser-900.jpg

Remissyttrande angående ändring av direktiv om vägfordons mått och vikt

RemissvarAngående remiss av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv (EG) nr 96/53/EG om vägfordons
remisser-900.png

Remissvar angående förslag till föreskrifter vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

RemissvarSvensk Handels remissvar angående Folkhälsomyndighetens förslag till föreskrifter om utformningen av egenkontrollprogram vid försäljning av

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.