Hoppa till innehåll

Remissvar angående förslag till föreskrifter vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Svensk Handels remissvar angående Folkhälsomyndighetens förslag till föreskrifter om utformningen av egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter och genomförande av kontrollköp av sådana produkter.

remisser-900.png

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och företräder 9 000 små, medelstora och stora företag med nära 250 000 medarbetare, får med anledning av remissen anföra följande:

Allmänna synpunkter

Svensk Handel tackar för möjligheten att yttra sig över Folkhälsomyndighetens förslag till ändrade föreskrifter (HSLF-FS 2019:20) om egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Svensk Handel ser positivt på att en nationell reglering tas fram för kontrollköp som förhoppningsvis bör resultera i en mer enhetlig hantering från kommunerna. Svensk Handel har vid flera tillfällen framfört till Folkhälsomyndigheten att den stora variationen i kommunernas tillsyn är ett omfattande problem som behöver adresseras av ansvarig tillsynsmyndighet. Den icke likvärdiga tillsynen medför såväl en oförutsebar rättstillämpning som en snedvridning av konkurrensen. En sådan stor skillnad på möjligheterna att bedriva tobakshandel på distans inom Sverige strider mot likhetsprincipen.

Svensk Handel avvisar förslaget i den del som avser krav på att det av detaljhandlares egenkontrollprogram ska framgå hur detaljhandlaren säkerställer att ålderskontroll kan genomföras både vid försäljning och vid utlämnande.

För en väl fungerande marknad är det viktigt att regelverket för e-handel och distribution är likartat oavsett typ av produkt som säljs och vilken kanal som används. Nationell särreglering som skiljer sig åt mellan olika produktkategorier medför ökade kostnader för distribution. Detta då samtliga led i kedjan från e-handelsaktör till den aktör som slutligt lämnar över produkten till kund behöver ha processer på plats för att kunna hantera de krav som gäller för just den produkttypen, i just det land där slutkunden finns. Även utländska e-handlare som säljer till Sverige måste få kännedom om avvikande svenska regler och anpassa avtal samt rutiner för att kunna hantera avvikande nationella bestämmelser.

Nationell särreglering som träffar vissa produktkategorier medför på så sätt ökad administration och kostnader för företagen, vilket kan komma att drabba konsumenterna i form av ökade priser. Den svenska regleringen bör därför sträva efter att minimera såväl antalet nationella avvikelser i förhållande till övriga EU-länder som avvikelser baserat på produkttyp.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen för Internationella enheten, Martina Elfgren. Föredragande har varit den näringspolitiska experten Jolanda Girzl.

martina-elfgren1.jpg

Martina Elfgren

Enhetschef Internationell handel, Head of office för Brysselkontoret

Hej! Hitta rätt genom att söka och filtrera listan. Sortera som det passar!
Vald kategori
Valt ämne
Sortera efter
remisser-900.jpg

Remissvar om Åtgärder för att öka materialåtervinningen av avfall

RemissvarSvensk Handel delar ambitionen men ifrågasätter om det som har presenterats är en lösning som kommer att leda till det målet.
remisser-900.jpg

Remissvar om Införande av Miljözon klass 3

RemissvarSvensk Handel delar ambitionen men ifrågasätter om det som har presenterats är en lösning som kommer att leda till det målet.
remisser-900.jpg

Remissvar gällande Bekämpande av sena betalningar av handelstransaktioner

RemissvarEuropeiska kommissionens förslag till förordning om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner Er ref: Ju2023/02232
remisser-900.jpg

Remissyttrande angående utfasning av ersättning för höga sjuklönekostnader

RemissvarEr referens/dnr: S2023/02799
remisser-900.jpg

Remissvar angående förslag om alternativ tvistlösning för konsumenter

RemissvarEU-kommissionen föreslår nya åtgärder för att effektivisera alternativ tvistlösning (ADR) på den digitala marknaden.
remisser-900.jpg

Remissvar angående EU-kommissionens förslag på revidering av Avfallsdirektivet

RemissvarRemissyttrande gällande EU-kommissionens förslag på revidering av Avfallsdirektivet
remisser-900.jpg

Remissvar angående engångsprodukter och nedskräpningsavgifter

RemissvarRemiss av Naturvårdsverkets hemställan om ändring i förordningen om engångsprodukter och förordning om nedskräpningsavgifter
remisser-900.jpg

Remissvar angående en inre marknad för digitala tjänster

RemissvarRemissyttrande angående En inre marknad för digitala tjänster – kompletteringar och ändringar i svensk rätt.

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.