Hoppa till innehåll

Remissvar angående förslag till EU-förordning om leksakers säkerhet

Svensk Handels remissyttrande angående förslaget om EU-förordning om leksakers säkerhet. Er ref: Fi2022/02631

remisser-900.jpg

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och företräder 9 000 små, medelstora och stora företag med nära 300 000 medarbetare, får med anledning av remissen anföra följande: 

Allmänna synpunkter

Svensk Handel tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter på Kommissionens förslag till EU-förordning om leksakers säkerhet. Vi välkomnar förslaget till en förordning om leksakers säkerhet som upphäver direktiv 2009/48/EG och som syftar till att åtgärda de två huvudsakliga brister som identifierats under utvärderingsperioden för leksakssäkerhetsdirektivet: i) riskerna med skadliga kemikalier och ii) bristen på effektivitet i tillämpningen, särskilt i samband med Onlineförsäljning.

Vidare välkomnar Svensk Handel även förändringen av det rättsliga instrumentet från ett direktiv till en förordning som är direkt tillämplig i alla EU:s medlemsstater. Detta bidrar till en mer harmoniserad tillämpning av regler som gäller för leksaker i Europa och motverkar avvikelser från EU-texten och eventuella implementeringsfrågor på medlemsstatsnivå.

Svensk Handel anser det vara viktigt att förenkla reglerna i förslaget för att undvika förvirring och säkerställa rättssäkerhet för företag. Vid framtagande av nya regler är en noggrann konsekvensanalys viktig för att säkerställa att vidtagna åtgärder blir effektiva och balanserade för att undvika såväl en tung administrativ börda som ökade kostnader och onödiga handelshinder för företagen.

Det är även viktigt att utvärdera om de krav som nu ställs i förslaget faktiskt kan följas upp av marknadskontrollmyndigheterna. Resurserna för varutillsyn är ofta begränsade och skiljer sig mellan olika medlemsstater och myndigheter. Att stärka samordning mellan medlemsstaterna och hitta bättre metoder att fånga upp och avlägsna de mest riskfyllda och farliga leksakerna från marknaden borde prioriteras. Ökad digitalisering skapar särskilda utmaningar. Varor med inbyggd digital teknik försvårar ett effektivt agerande från tillsynsmyndigheterna vid näthandel, särskilt när det gäller produkter från tredje land. Komplexa leveranskedjor innebär att både företag och myndigheter möter utmaningar i att spåra vilka aktörer som påverkat en produkt. Det blir också alltmer utmanande att få insyn i digitala varuegenskaper som kan ändras över tid, t.ex. på grund av mjukvaruuppdateringar.

Svensk Handel vill betona vikten av att de grundläggande principer som gäller vid utarbetandet av tekniska specifikationer och standarder värnas. Standardiseringsarbetet bedrivs av experter från den del av näringslivet som sedan ska använda sig av standarden. Detta leder till innovationsutbyte och utveckling, samtidigt som gemensamma lösningar hittas som fungerar i praktiken för de företag som sedan ska uppfylla lagstiftningskraven och använda sig av standarderna.

Sammanfattningsvis vill Svensk Handel betona följande:

  • Svensk Handel välkomnar förslagets övergripande målsättning, dvs att förbättra konsumentskyddet på produktsäkerhetsområdet när det gäller leksaker och samtidigt bidra till ökad harmonisering och en väl fungerande inre marknad.

  • Svensk Handel vill understryka vikten av att man vid utformningen av dessa regler ska eftersträva att de inte innebär ökade kostnader för företag eller myndigheter, som inte är nödvändiga för att upprätthålla produktsäkerheten.

  • Vidare anser Svensk Handel att det behövs ytterligare förtydligande av vissa definitioner, t.ex. modell leksaker, funktionella leksaker, oroande ämnen (substance of concern) m.fl.

  • Förslaget inkluderar i artikel 5 bland de allmänna säkerhetskraven aspekter att en leksak inte får äventyra "barns psykiska och mentala hälsa, välbefinnande och kognitiva utveckling". Svensk Handel anser att man bör främst fokusera på säkerhetsaspekter och verkställbara krav vid utformande av detta regelverk. Risken är annars att dessa kan vara alltför subjektiva och svår kontrollerade. Här behöver vi få ett förtydligande från kommissionen med vad som avses.

  • Vad gäller det digitala produktpasset som föreslås införas anser vi att det behövs ett förtydligande gällande dess omfattning, funktion och tidslinje för att i möjligaste mån undvika potentiella konflikter med överlappning med annan lagstiftning.

  • Därtill behöver man säkerställa en smidig övergång för att få en rättslig förutsägbarhet. Det är viktigt att undvika att ”säkra leksaker” som släppts ut på marknaden kommer behöva kasseras. Svensk Handel anser att vidareförsäljning av produkter som uppfyller leksakssäkerhetsdirektivet ska tillåtas, så länge de släpptes ut på marknaden innan förordningen om leksaker säkerhet träder i kraft.

  • Vad gäller märkningskravet om märkning av leksaker med deras kemiska sammansättning ser vi ett potentiellt problem, då det kan avskräcka konsumenter från att köpa vissa leksaker baserat på felaktiga antaganden. Utöver detta kan nämnas att även om varningspiktogrammet i bilaga III punkten 1 förenas med piktogrammet i punkten 2, så krävs att den specifika risken kortfattat anges i textform och även översätts till olika språk, samma krav som för andra obligatoriska varningstexter i bilaga III.

 I övrigt vill Svensk Handel hänvisa till Lek och Babybranschens remissvar.

ann-christiansson.jpg

Ann Christiansson

Näringspolitisk expert

Hej! Hitta rätt genom att söka och filtrera listan. Sortera som det passar!
Vald kategori
Valt ämne
Sortera efter
remisser-900.jpg

Remissvar om Införande av Miljözon klass 3

RemissvarSvensk Handel delar ambitionen men ifrågasätter om det som har presenterats är en lösning som kommer att leda till det målet.
remisser-900.jpg

Remissvar gällande Bekämpande av sena betalningar av handelstransaktioner

RemissvarEuropeiska kommissionens förslag till förordning om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner Er ref: Ju2023/02232
remisser-900.jpg

Remissyttrande angående utfasning av ersättning för höga sjuklönekostnader

RemissvarEr referens/dnr: S2023/02799
remisser-900.jpg

Remissvar angående förslag om alternativ tvistlösning för konsumenter

RemissvarEU-kommissionen föreslår nya åtgärder för att effektivisera alternativ tvistlösning (ADR) på den digitala marknaden.
remisser-900.jpg

Remissvar angående EU-kommissionens förslag på revidering av Avfallsdirektivet

RemissvarRemissyttrande gällande EU-kommissionens förslag på revidering av Avfallsdirektivet
remisser-900.jpg

Remissvar angående engångsprodukter och nedskräpningsavgifter

RemissvarRemiss av Naturvårdsverkets hemställan om ändring i förordningen om engångsprodukter och förordning om nedskräpningsavgifter
remisser-900.jpg

Remissvar angående en inre marknad för digitala tjänster

RemissvarRemissyttrande angående En inre marknad för digitala tjänster – kompletteringar och ändringar i svensk rätt.
remisser-900.jpg

Remissvar angående Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet

RemissvarAngående remiss av promemorian Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet. Diarienummer: Fi2030/02125

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.