Hoppa till innehåll

Remissvar angående förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning

Remissyttrande från Svensk Handel om Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning SOU 2023:38

remisser-900.jpg

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och före­träder 9 000 små, medelstora och stora företag med nära 250 000 med­arbetare, får med anledning av remissen anföra följande:

Allmänna synpunkter

Svensk Handel uppskattar möjligheten att inkomma med kommentarer på Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning (SOU 2023:38).

Svensk Handel är positiva till att konsumentskyddet förstärkts mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning. Detta genom att måttfullhetskravet i konsumentkreditlagen förtydligas vid marknadsföring och försäljning av krediter, så tidigt som möjligt i beslutsprocessen, vilket kommer att tydliggöra vad som gäller även för företag. Det kommer att innebära att en särskild upplysning ska lämnas vid marknadsföring av kreditavtal som bland annat ska innehålla information om att det medför kostnader att teckna en kredit och vilka risker det finns med skuldsättning. Utöver detta ska upplysningen göra konsumenten uppmärksam på var denne kan vända sig för att få stöd i budget- och skuldfrågor.

För en långsiktig och välmående handel måste utgångspunkten vara en sund konsumtion och en kontrollerad användning av krediter. Det gynnar både handeln och den enskilde konsumenten samt skapar ömsesidigt förtroende för bägge parter över tid.
Svensk Handel menar att det måste vara konsumenten som väljer betalsätt och därmed också gör ett aktivt val att ta en viss kredit. Krediter är bra för att de möjliggör för konsumenter att jämna ut sin konsumtion över tid och för många kan en kredit vara det enda sättet att möjliggöra köp av en bostad eller en bil. Men den som lånar pengar eller handlar på kredit ska självklart betala tillbaka lånet eller annars fullgöra kreditavtalet.

Svensk Handel anser att de långtgående skyldigheterna enligt lag att lämna information om villkoren för de krediter som erbjuds, omsorgsplikten samt förklaringsskyldigheten ger konsumenten goda förutsättningar att själv avgöra om en viss kredit passar konsumentens behov. Men även om förutsättningarna är goda, så behöver konsumenterna förstå denna information, vilket inte är fallet i många situationer. Detta framgår av en nyligen gjord undersökning från Konsumentverket som visar att många inte förstår att det är lånade pengar man handlar för när man köper varor på delbetalning. Undersökningen pekar på allvarliga kunskapsluckor i grundläggande privatekonomiska frågor. Detta visar på att det behövs mer privatekonomisk utbildning i skolundervisningen och andra informationskampanjer som hjälper konsumenterna att ta till sig av den information som ges.

Svensk Handel är positiva till att ett Skri-register upprättas som kan förbättra kreditgivarnas prövning av låntagares ekonomiska situation, vilket kan leda till en högre andel av solida lån och färre inkassoärenden. Vidare är det bra att det med skuld- och kreditinformation även avses betalningsdröjsmål avseende inrapporterad kredit, eller övertrasserande av ett betalkonto, om betalningsdröjsmålet varat i minst 30 dagar från förfallodagen.

Svensk Handel avvisar däremot en lösning där historiken över skulder och krediter raderas så fort skulden är betald. Vi tycker det är beklagligt att förslagsställaren inte nämner något om vilka konsekvenser en brist på historik skulle kunna få för kreditgivarna.

Svensk Handel anser inte att den tidigare möjligheten att på frivillig väg växla information om krediter och kreditmissbruk ska tas bort. Med tanke på att vad som ska rapporteras in till systemet samt vem som har rätt att hämta ut information från systemet föreslås vara strikt begränsat, så är det viktigt att lyfta fram möjligheten att registret i framtiden kan utvidgas. En utvidgning vad avser såväl vad som ska rapporteras in till registret, som vilka instanser som har rätt att begära ut data från registret behöver föregås av en nödvändig integritetsprövning.

Svensk Handel instämmer med utredningens ställningstagande att nyttjande av sedvanliga betalningsmedel, såsom kreditkort, inte ska träffas av bestämmelsen. Detta då användaren av kreditkort redan har underkastats en kreditprövning.

jolanda-girzl.jpg

Jolanda Girzl

Näringspolitisk expert

Hej! Hitta rätt genom att söka och filtrera listan. Sortera som det passar!
Vald kategori
Valt ämne
Sortera efter
remisser-900.jpg

Remissvar angående EU-kommissionens förslag på revidering av Avfallsdirektivet

RemissvarRemissyttrande gällande EU-kommissionens förslag på revidering av Avfallsdirektivet (2008/98/EG). Er ref:KN2023/03699
remisser-900.jpg

Remissvar angående engångsprodukter och nedskräpningsavgifter

RemissvarRemiss av Naturvårdsverkets hemställan om ändring i förordningen (2021:996) om engångsprodukter och förordning (2021:1002) om nedskräpningsa
remisser-900.jpg

Remissvar angående en inre marknad för digitala tjänster

RemissvarRemissyttrande angående En inre marknad för digitala tjänster – kompletteringar och ändringar i svensk rätt SOU 2023:39. Er ref: Fi2023/0228
remisser-900.jpg

Remissvar angående Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet

RemissvarAngående remiss av promemorian Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet. Diarienummer: Fi2030/02125
remisser-900.jpg

Remissvar angående förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning

RemissvarRemissyttrande från Svensk Handel om Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning SOU 2023:38
remisser-900.jpg

Remissvar angående förslag till EU-förordning om leksakers säkerhet

RemissvarSvensk Handels remissyttrande angående förslaget om EU-förordning om leksakers säkerhet. Er ref: Fi2022/02631
remisser-900.jpg

Remissyttrande angående ändring av direktiv om vägfordons mått och vikt

RemissvarAngående remiss av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv (EG) nr 96/53/EG om vägfordons
remisser-900.png

Remissvar angående förslag till föreskrifter vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

RemissvarSvensk Handels remissvar angående Folkhälsomyndighetens förslag till föreskrifter om utformningen av egenkontrollprogram vid försäljning av

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.