Hoppa till innehåll

Remissyttrande angående rapporten Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet

Angående rapporten Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet – för tillgänglighet och beredskap (Ds 2023:3)

remisser-900.png

Er ref: LI2023/01786

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och före­träder cirka 9 000 små, medelstora och stora företag med nära 300 000 med­arbetare, får med anledning av remissen anföra följande:

Allmänna synpunkter

Handeln är den största branschen i näringslivet sett till antalet anställda. 12 procent av alla anställda (och 20 procent av alla unga anställda) arbetar inom handeln och handeln står för 11 procent av BNP och 14 procent av skatteintäkterna.

Handeln är också tätt förknippad med resande och är en stor del av besöksnäringen. Ungefär en tredjedel av turisternas utlägg hamnar i handeln. Ju längre vi reser desto mer tenderar vi att spendera på handel varför det långväga och internationella resandet är extra viktigt. Att människor reser och har möjlighet att transportera sig mellan olika platser gynnar således handeln och därmed svensk ekonomi. I detta är tillgänglighet med flyg viktigt.

Svensk Handel delar utredarens bedömning att:

”staten bör ha ansvar för att säkerställa en grundläggande interregional och internationell tillgänglighet och att staten även framgent bör ansvara för ett statligt basutbud av flygplatser. Svensk Turism delar också utredarens åsikt att statens roll bör vara att ta ansvar för att flyget och flygplatserna ges goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling så att medborgare och näringsliv kan räkna med en grundläggande tillgänglighet.”

Samt att:

”Sverige har ett stort beroende av fungerande transporter i hela landet. Sverige är sammanflätat med den globala ekonomin, det gäller också mellan regioner i Sverige. Det handlar exempelvis om handel med varor och tjänster, kapital för investeringar, arbetskraft, men också mänskliga möten och utbyte av tankar och idéer. Sverige är samtidigt ett avlångt land som ligger i utkanten av Europa, med långa avstånd inom landet som till marknader som är viktiga för svenskt näringsliv. Flyget spelar en viktig roll genom att det möjliggör snabba transporter som överbryggar långa fysiska avstånd. Flyget bidrar därigenom till nationell och internationell tillgänglighet. Nationellt hålls Sverige ihop med ett nav för flygtrafiken i Stockholm, med både Arlanda och Bromma flygplatser. Arlanda flygplats bidrar därtill med en betydande internationell tillgänglighet. Arlanda flygplats har därför en särställning i Sverige och för det svenska flygplatssystemet. Det bör vara möjligt att bo, arbeta och verka i hela landet. Utan flyglinjer som erbjuder korta res- och transporttider, tillräcklig kapacitet och rimliga priser kommer det bli svårt att leva och verka i vissa delar av Sverige. Klyftorna mellan stad och landsbygd, mellan norra och södra Sverige, mellan rik och fattig riskerar att öka. Flygplatser och flygtrafik har därför en viktig roll i transportsystemet.”

Ett välfungerande system med såväl större flygplatsers som nav för internationella direktlinjer som regionala och lokala flygplatsers roll som möjliggörare för såväl turism som arbetspendling och lokalt företagande är angeläget för näringslivet i stort och inte minst för turism och handel. Med det bör staten ha ansvar för en grundläggande flygplatsinfrastruktur.

Att leva och bo i hela landet är viktigt men det är också viktigt att fritt kunna röra sig och uppleva andra miljöer i såväl Sverige som i utlandet. Man bör också komma ihåg att transporterna naturligtvis inte bara ger förutsättningar för svenskar att resa utomlands, de är också förutsättningar för att ta emot utländska besökare och turister. Gällande såväl den nationella tillgängligheten som den internationella turismen är kostnader eller andra konkurrenspåverkande skillnader viktiga att beakta.

Flygplatser är en del av en transportkedja och det är av vikt att hela kedjan fungerar väl. Det innebär att anslutningstrafiken är välplanerad och bidrar till en sömlös och smidig reseupplevelse. Det är därför centralt att flygtrafiken tydligare lyfts in i nationell plan för transportinfrastrukturen.

Svensk Handel är en del av Svensk Turism och hänvisar också till remissvaret därifrån.

SVENSK HANDEL

Henrik Ekelund

Tf Enhetschef Näringspolitik

                                          

henrik-ekelund.jpg

Henrik Ekelund

Enhetschef Näringspolitik

Hej! Hitta rätt genom att söka och filtrera listan. Sortera som det passar!
Vald kategori
Valt ämne
Sortera efter
remisser-900.png

Remissvar angående Regeringsuppdrag om försöksverksamhet med vissa godstransporter

RemissvarSvensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och före­träder 9 000 små, medelstora och stora företag med cirka 300 000 med­a
remisser-900.png

Remissyttrande avseende Nya regler för cybersäkerhet

RemissvarSvensk Handel har getts möjlighet att yttra sig avseende Nya regler för cybersäkerhet: SOU: 2024:18
remisser-900.png

Remissyttrande avseende Stärkt konstitutionell beredskap

RemissvarSvensk Handel har fått möjligheten att inkomma med yttrande över rubricerad remiss.
remisser-900.png

Remissyttrande avseende Livsmedelsberedskap för en ny tid

RemissvarSvensk Handel har tagit del av betänkandet SOU 2024:8 om Livsmedelsberedskap för en ny tid, och har lämnat ett remissvar.
remisser-900.png

Angående Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen

RemissvarRemissvar till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet angående Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026-2037.
remisser-900.jpg

Remissvar om Åtgärder för att öka materialåtervinningen av avfall

RemissvarSvensk Handel delar ambitionen men ifrågasätter om det som har presenterats är en lösning som kommer att leda till det målet.
remisser-900.jpg

Remissvar om Införande av Miljözon klass 3

RemissvarSvensk Handel delar ambitionen men ifrågasätter om det som har presenterats är en lösning som kommer att leda till det målet.
remisser-900.jpg

Remissvar gällande Bekämpande av sena betalningar av handelstransaktioner

RemissvarEuropeiska kommissionens förslag till förordning om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner Er ref: Ju2023/02232

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.