Hoppa till innehåll

Remissyttrande förordning om förpackningar och förpackningsavfall

Remiss av EU-kommissionens förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall

remisser-900.jpg

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och före­träder 9 000 små, medelstora och stora företag med nära 300 000 med­arbetare, får med anledning av remissen anföra följande:

Allmänna synpunkter

Svensk Handel har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på Kommissionens förslag till ny förordning om förpackningar och förpackningsavfall.

Företag inom handeln vill bidra till att bygga en resurseffektiv och cirkulär ekonomi. Det gör företagen bäst genom att skapa och investera i hållbara, lönsamma och effektiva affärsmodeller, där produkter och material i större utsträckning kan recirkulera och återvinnas. Många företag har också höga ambitioner och tufft uppsatta mål kring ökad resurseffektivisering och cirkulär ekonomi. Det är ofta företagens interna målsättningar som också driver utvecklingen framåt och ger incitament till att åstadkomma en så miljömässigt bra hantering som möjligt, av resurser och avfall inom verksamheten.

Svensk Handel välkomnar syftet med förslaget att förebygga och minska förpackningsavfall, öka återanvändning och högkvalitativ materialåtervinning samt skapa en marknad för återvunnet material, som en del av kommissionens gröna giv och handlingsplanen för en cirkulär ekonomi.

Svensk Handel vill i sammanhanget lyfta fram förpackningars viktiga roll och funktion, det vill säga att skydda, transportera, lagra samt identifiera en produkt. En förpackning behöver dessutom vara utformad så att den klarar distribution, lagring och försäljning utan att gå sönder eller bli dålig. Det är därför viktigt att kommande krav och insatser anpassas till olika typer av förpackningar, användningsområden och situationer. Det är även av yttersta vikt att förslag som läggs fram i förordningen är proportionerliga, mätbara och verifierbara. Exempelvis bör förslagen fokusera på att utfallet ska bidra till en cirkulär ekonomi och minskat klimatutsläpp på ett sätt som inte driver på kostnader och ökar administrationen.

Sammanfattade ståndpunkter

 • Svenskt Handel välkomnar att lagstiftningsförslaget är i form av en förordning för en ökad harmonisering på EU:s inre marknad. Det är viktigt att nationella särkrav så långt som möjligt undviks.

 • Svensk Handel välkomnar också att tydligare krav ställs på att förpackningar ska vara materialåtervinningsbara.

 • Vidare kan Svensk Handel se ett mervärde av att större mängd återvunnen råvara används i nya förpackningar men vill i sammanhanget också lägga till att biobaserade plaster kan bidra till minskade utsläpp. Därtill är det viktigt att kravet anpassas utifrån förpackningens användningsområde (FCM).

 • Svensk Handel anser dock att det är av stor vikt att krav som ställs i förordningen utformas så att de är tydliga, genomförbara och möjliga att bedriva tillsyn på. Det är av största vikt att förslagen inte driver på den administrativa bördan och/eller kostnader för företag, inte minst för små- och medelstora företag.

 • Svensk Handel vill understryka att återvinning och återanvändning behöver ses som kompletterande åtgärder för att vi ska uppnå högsta möjliga miljönytta.

 • Krav på återanvändning måste baseras utifrån vetenskapliga och materialspecifika underlag avseende såväl miljönytta, logistik och hygienaspekter samt att återlämningsgraden är hög och svinnet lågt. Svensk Handel anser därför att lagstiftning om flergångsanvändning bör föregås av oberoende jämförelser ur ett såväl system- som livscykelperspektiv för att få ett så bra utfall som möjligt, såväl miljömässig som ekonomisk hållbarhet.

 • Svensk Handel anser att kraven behöver värna om redan väletablerade och välfungerande system för återvinning av vissa förpackningar, till exempel svenska pantsystemet.

 • Svensk Handel är kritisk till förslagets tyngdpunkt på återanvändning av förpackningar utan djupare analyser praktisk genomförbarhet eller total miljönytta. Vi stödjer återanvändningsbara förpackningar när det är ekonomiskt, miljömässigt och tekniskt en bättre lösning, men målen måste vara realistiska och långsiktiga.

 • Svensk Handel anser att det är en brist att man inte lyfter förpackningars betydelse/funktion, utan ser dessa mer som ett problem utan att beakta nyttan som förpackningar tillför i samhället i form av bland annat effektivare transporter och produkters hållbarhet.

 • Svensk Handel ifrågasätter den stora detaljregleringen i förslaget samt att målnivåer som förslaget innehåller tycks godtyckligt satta och saknar koppling till övergripande miljönytta såsom besparingar av koldioxidutsläpp.

 • Då mycket av så kallad secondary legislation ska tas fram i delegerade akter anser Svensk Handel att det är viktigt att näringslivet har möjlighet att delta i utformandet av dessa.

 • Svensk Handel avstyrker att plastbärkassar ska delas in i fyra olika kategorier efter materialtjocklek. ”Very thick plastic carrier bags” bör utgå för att minska den administrativa bördan, då vi inte anser att den tillför något ytterligare.

 • Svensk Handel anser att ansvaret för online-marknadsplatser behöver förtydligas i förpacknings-förordningen i syfte att säkerställa konkurrens på lika villkor.

 • Svensk Handel anser att Kommissionen bör ges ett bemyndigande att göra en utvärdering 2030/2031 för att se om kraven varit lämpliga och målen rimliga innan nya mål för 2040 sätts, så de anpassas efter gällande förhållande och teknikutveckling.

Svensk Handel har valt att fokusera på delar i förslaget som främst berör detaljhandeln. För mer detaljerade kommentarer gällande delar som berör livsmedelsförpackningar och dagligvaruhandel ber vi att få hänvisa till Svensk Dagligvaruhandels remissvar. Därtill vill vi hänvisa till Visitas remissvar gällande detaljerade kommentarer kopplat till artiklarna 23–25, gällande kraven på retursystem och flergångsförpackningar för take-away produkter. För mer övergripande kommentarer på förslaget på ny förpackningsförordning ber Svensk Handel att få hänvisa till Svenskt Näringslivs remissvar.

Remissvaret består av ett huvuddokument samt följande bilagor:

Bilaga 1 – Företagsexempel ( ingår längst bak i huvuddokumentet)
Bilaga 2 – Short overview of the marketplace issue, se bifogad Pdf.

Hej! Hitta rätt genom att söka och filtrera listan. Sortera som det passar!
Vald kategori
Valt ämne
Sortera efter
remisser-900.png

Remissvar angående Regeringsuppdrag om försöksverksamhet med vissa godstransporter

RemissvarSvensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och före­träder 9 000 små, medelstora och stora företag med cirka 300 000 med­a
remisser-900.png

Remissyttrande avseende Nya regler för cybersäkerhet

RemissvarSvensk Handel har getts möjlighet att yttra sig avseende Nya regler för cybersäkerhet: SOU: 2024:18
remisser-900.png

Remissyttrande avseende Stärkt konstitutionell beredskap

RemissvarSvensk Handel har fått möjligheten att inkomma med yttrande över rubricerad remiss.
remisser-900.png

Remissyttrande avseende Livsmedelsberedskap för en ny tid

RemissvarSvensk Handel har tagit del av betänkandet SOU 2024:8 om Livsmedelsberedskap för en ny tid, och har lämnat ett remissvar.
remisser-900.png

Angående Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen

RemissvarRemissvar till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet angående Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026-2037.
remisser-900.jpg

Remissvar om Åtgärder för att öka materialåtervinningen av avfall

RemissvarSvensk Handel delar ambitionen men ifrågasätter om det som har presenterats är en lösning som kommer att leda till det målet.
remisser-900.jpg

Remissvar om Införande av Miljözon klass 3

RemissvarSvensk Handel delar ambitionen men ifrågasätter om det som har presenterats är en lösning som kommer att leda till det målet.
remisser-900.jpg

Remissvar gällande Bekämpande av sena betalningar av handelstransaktioner

RemissvarEuropeiska kommissionens förslag till förordning om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner Er ref: Ju2023/02232

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.