Hoppa till innehåll

Remissvar angående förslag om alternativ tvistlösning för konsumenter

EU-kommissionen föreslår nya åtgärder för att effektivisera alternativ tvistlösning (ADR) på den digitala marknaden, moderniseringar som syftar till att förenkla förfaranden utanför domstol och stärka konsumentskyddet i EU. De föreslagna ändringarna syftar till att anpassa de befintliga reglerna till den föränderliga digitala marknaden och samtidigt utvidga tillämpningsområdet för direktivet om alternativ tvistlösning. Er ref: Fi2023/02829

remisser-900.jpg

Er ref: Fi2023/02829

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och före­träder 9 000 små, medelstora och stora företag med nära 250 000 med­arbetare, får med anledning av remissen anföra följande:

Allmänna synpunkter

Svensk Handel tackar för möjligheten att få lämna kommentarer gällande förslaget om alternativ tvistlösning för konsumenter.

EU-kommissionen föreslår nya åtgärder för att effektivisera alternativ tvistlösning (ADR) på den digitala marknaden, moderniseringar som syftar till att förenkla förfaranden utanför domstol och stärka konsumentskyddet i EU. De föreslagna ändringarna syftar till att anpassa de befintliga reglerna till den föränderliga digitala marknaden och samtidigt utvidga tillämpningsområdet för direktivet om alternativ tvistlösning.

Svensk Handel ser positivt på försöken att modernisera och effektivisera det alternativa tvistlösningsförfarandet, men det är viktigt att den välfungerande modellen i Sverige fortsatt värnas. I kommissionens förslag bibehålls minimiharmoniseringsmetoden, medlemsstaterna förblir fria att besluta om arkitekturen och styrningen av alternativ tvistlösning på nationell nivå. Samtidigt måste de säkerställa full täckning av tvister med en konsumentskyddsvinkel. Utöver detta så föreslås viss regelförenkling för tvistlösningsorganen och näringsidkarna.

Svensk Handel beklagar att förslaget inte ser över de strukturella problemen och den varierande kvaliteten som finns inom medlemsstaterna. Översynen saknar förstärkningar av de alternativa tvistlösningsorganens kvalitetskrav, oberoende, expertis och opartiskhet.

Efter tio år med alternativ tvistlösning visar undersökningar att det inte har blivit ett populärt alternativ i många europeiska länder, då systemet inte fungerar tillfredsställande för konsumenterna. Problem som nämns är bristande oberoende, låg kvalitet på tjänsterna och bristande deltagande från näringsidkare. I Sverige fungerar systemet bra, Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är väl känd och får ta emot många ärenden, 2022 registrerades cirka 26 000.
Kvalitetskriterierna som finns inkluderar effektiviteten och rättvisan i alternativa tvistlösningsförfaranden, såväl som expertis, oberoende och opartiskhet hos de personer som ansvarar för att genomföra dessa förfaranden.

Svensk Handel vill påpeka vikten av att först se till att myndigheternas tillsyn fungerar effektivt och inte låta alternativa tvistlösningsorgan bli en ersättning för bristande tillsynsinsatser.

Svensk Handel är negativ till och ifrågasätter starkt förslaget att utvidga tillämpningsområdet för direktivet till stadier innan avtalet ingicks. Idag hanteras civilrättsliga tvister som rör avtalsförpliktelser avseende tjänster och varor köpta i butik eller online, men nu ska enligt förslaget även marknadsrättsliga frågor och frågor om diskriminering mm prövas. Frågor som exempelvis rör vilseledande reklam, manipulativa gränssnitt, tillgång till tjänster och omotiverad geoblockering[1] som idag hanteras av Konsumentverket.
Skulle ARN få ett utvidgat uppdrag att till exempel pröva om en viss marknadsföring är förenlighet med svensk lag utgör det myndighetsutövning riktad mot enskild, vilket skulle medföra ett kraftigt avsteg från dagens ordning. Detta då ARN tillämpar en förenklad handläggning vilket är mindre lämpligt för beslut som måste kunna överprövas av domstol.

Svensk Handel uppskattar att det nya direktivet om alternativ tvistlösning syftar till att omfatta även näringsidkare utanför EU. Frågan vi ställer oss är hur tillsynen ska bedrivas och hur man säkerställer att konsumenterna får sina rättigheter respekterade.

Svensk Handel instämmer med förslaget att upphäva ODR-förordningen, som skapade European Online Dispute Resolution Platform med hänvisning till att denna plattform används alltför sällan på det sätt som det var tänkt. Vi ser positivt på att ODR-plattformen kommer att ersättas av digitala interaktiva verktyg som hänvisar konsumenterna till olika lösningar.

Svensk Handel tycker det är bra med en rekommendation om att anpassa tvistlösningssystemen på onlinemarknader till de europeiska standarderna för en rättvis och effektiv alternativ tvistlösning. Dessa måste dock överensstämma med den relevanta uppsättningen av kvalitetskrav som fastställs i ADR-direktivet. Det är viktigt att säkerställa att medlarna är oberoende, utan ekonomiska intressekonflikter och att det finns en öppenhet om de olika stegen i förfarandet.

[1] Det finns sedan tidigare EU-gemensamma regler (tjänstedirektivet) som förbjuder diskriminering av kunder som köper tjänster. Geoblockeringsförordningen förtydligar regelverket och räknar upp ett antal exempel på otillåten diskriminering. Konsumentverket som bedriver tillsyn ifråga om diskriminering av konsumenter.

Läs hela remissyttrandet här

martina-elfgren1.jpg

Martina Elfgren

Enhetschef Internationell handel, Head of office för Brysselkontoret

Hej! Hitta rätt genom att söka och filtrera listan. Sortera som det passar!
Vald kategori
Valt ämne
Sortera efter
remisser-900.png

Remissvar angående Regeringsuppdrag om försöksverksamhet med vissa godstransporter

RemissvarSvensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och före­träder 9 000 små, medelstora och stora företag med cirka 300 000 med­a
remisser-900.png

Remissyttrande avseende Nya regler för cybersäkerhet

RemissvarSvensk Handel har getts möjlighet att yttra sig avseende Nya regler för cybersäkerhet: SOU: 2024:18
remisser-900.png

Remissyttrande avseende Stärkt konstitutionell beredskap

RemissvarSvensk Handel har fått möjligheten att inkomma med yttrande över rubricerad remiss.
remisser-900.png

Remissyttrande avseende Livsmedelsberedskap för en ny tid

RemissvarSvensk Handel har tagit del av betänkandet SOU 2024:8 om Livsmedelsberedskap för en ny tid, och har lämnat ett remissvar.
remisser-900.png

Angående Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen

RemissvarRemissvar till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet angående Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026-2037.
remisser-900.jpg

Remissvar om Åtgärder för att öka materialåtervinningen av avfall

RemissvarSvensk Handel delar ambitionen men ifrågasätter om det som har presenterats är en lösning som kommer att leda till det målet.
remisser-900.jpg

Remissvar om Införande av Miljözon klass 3

RemissvarSvensk Handel delar ambitionen men ifrågasätter om det som har presenterats är en lösning som kommer att leda till det målet.
remisser-900.jpg

Remissvar gällande Bekämpande av sena betalningar av handelstransaktioner

RemissvarEuropeiska kommissionens förslag till förordning om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner Er ref: Ju2023/02232

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vår behandling och dina rättigheter.