Hoppa till innehåll

Remissvar angående nytt körkortsdirektiv och direktivet om vissa körkortsåterkallelser

Angående remiss av kommissionens förslag om (1) nytt körkortsdirektiv och (2) direktivet om vissa körkortsåterkallelsers effekt inom unionen. Er ref: LI2023/01973

remisser-900.jpg

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och före­träder 9 000 små, medelstora och stora företag med nära 300 000 med­arbetare, får med anledning av remissen anföra följande:

Allmänna synpunkter

Handelsbranschen är en av de största godstransportköparna och även en stor varutransportör. Med det är vi därmed beroende av kostnadseffektiva och tillförlitliga transporter för att verksamheten ska fungera. I den utveckling som nu sker där e-handel och fysisk handel möts och skapar förväntningar och krav hos konsumenter gällande var och när varor ska kunna köpas, levereras och returneras ökar också kraven på leveranser i stadsrummet.

Samtidigt som det eftersträvas att transporter ske på ett kostnadseffektivt och tillförlitligt sätt anpassat efter konsumentens önskemål finns och en strävan efter att kunna göra detta på ett så miljömässigt hållbart sätt som möjligt. Det är en utveckling som dels drivs av företagen själva, dels exempelvis av att kommuner ställer miljökrav för att få leverera inne i stadskärnor.

Handelsbranschen vill vara en aktiv del av omställningen till mer klimat- och miljövänliga transporter och vi inser att en viktig del för att förbättra luftkvaliteten, minska bullret och minska utsläppen av växthusgaser är transportsektorns omställning. För att få till en omställning till miljövänliga transporter krävs en tydlig färdriktning och att politiska beslut underlättar denna riktning och understödjer utvecklingen.

Det nu föreliggande EU-direktivet kan vara en del av lösningen då det skulle möjliggöra att ett ökat antal och en ökad andel av transporterna i stadsmiljö genomförs med eldrivna och andra mer miljövänliga fordon. Från näringslivets sida finns en vilja att investera och ta ansvar för kostnaderna det innebär med nyinvesteringar i elfordon men det krävs då att staten och regeringen tar sin del av ansvaret genom att införa de regelförenklingar som behövs för ett effektivt nyttjande av dessa fordon.

Synpunkter på utredningens förslag

I artikel 9 punkt 2 h, anges att två år efter ett körkort som beviljats för kategori B ska det vara giltigt för framförande av sådana fordon som drivs med alternativa bränslen enligt artikel 2 i rådets direktiv 96/53/EG13 med en högsta tillåtna vikt överstiger 3 500 kg men högst 4 250 kg utan släp. Denna förändring gör att det undantag som medlemsstaterna enligt nuvarande direktiv kan välja att införa i stället blir obligatoriskt.

Svensk Handel ställer sig positiva till detta då det möjliggör att fler företag kan välja klimatsmarta leveranser, vilket i sin tur även gynnar den fortsatta tekniska utvecklingen för fler miljösmarta fordon. Samtidigt bör Sverige skyndsamt göra anpassningar av nuvarande regelverk för att snarast möjligt göra det tillåtet att, med B-körkort, framföra fordon upp till 4,25 ton om dessa drivs med alternativa bränslen enligt det föreslaget körkortsdirektiv. Ett flertal länder har använt den undantagsmöjlighet som finns och Sverige bör också göra så.

I övrigt har Svensk Handel inga synpunkter på förslagen.

 

SVENSK HANDEL

Henrik Ekelund

Tf Enhetschef Näringspolitik

henrik-ekelund.jpg

Henrik Ekelund

Enhetschef Näringspolitik

Hej! Hitta rätt genom att söka och filtrera listan. Sortera som det passar!
Vald kategori
Valt ämne
Sortera efter
remisser-900.png

Remissvar angående förslag till föreskrifter vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

RemissvarSvensk Handels remissvar angående Folkhälsomyndighetens förslag till föreskrifter om utformningen av egenkontrollprogram vid försäljning av
remisser-900.png

Remissvar Angående promemorian Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel

RemissvarSvensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och före­träder 9 000 små, medelstora och stora företag med cirka 300 000 med­a
remisser-900.jpg

Remissyttrande om verifiering och kommunikation om uttryckliga miljöpåståenden

RemissvarRemissyttrande angående Kommissionens förslag till direktiv om verifiering och kommunikation om uttryckliga miljöpåståenden.
remisser-900.jpg

Remissvar angående sänkt skatt på plastbärkassar

RemissvarRemissvar av promemorian "Förslag om sänkt skatt på plastbärkassar inför budgetpropositionen 2024".
remisser-900.jpg

Remissvar angående nytt körkortsdirektiv och direktivet om vissa körkortsåterkallelser

RemissvarAngående remiss av kommissionens förslag om (1) nytt körkortsdirektiv och (2) direktivet om vissa körkortsåterkallelsers effekt inom unionen
remisser-900.png

Remissyttrande angående En inre marknad för digitala tjänster – ansvarsfördelning mellan myndigheter

RemissvarAngående En inre marknad för digitala tjänster – ansvarsfördelning mellan myndigheter SOU 2023:2
remisser-900.png

Remissyttrande angående rapporten Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet

RemissvarAngående rapporten Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet – för tillgänglighet och beredskap (Ds 2023:3)
remisser-900.jpg

Remissyttrande förordning om förpackningar och förpackningsavfall

RemissvarRemiss av EU-kommissionens förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall

Håll dig uppdaterad med Svensk Handels nyhetsbrev

Få koll på de viktigaste nyheterna som rör dig som handlare. Varannan vecka skickar vi ut ett nyhetsbrev där vi samlar vägledningar, förmåner och de senaste rapporterna som hjälper dig som handlare i din vardag. Registrera dig redan idag!

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.